هاوپۆل:

人體部位

ڕاستاندنی 人體部位 گۆکردنەکان

 • 手 گۆکردنی [ja]
 • 頭 گۆکردنی [ja]
 • 胸 گۆکردنی [ja]
 • 眉毛 گۆکردنی 眉毛 [zh]
 • 下巴 گۆکردنی 下巴 [zh]
 • 嘴 گۆکردنی [zh]
 • 指甲 گۆکردنی 指甲 [zh]
 • 肚 گۆکردنی [wuu]
 • 手指 گۆکردنی 手指 [cdo]
 • 嘴唇 گۆکردنی 嘴唇 [zh]
 • 背脊 گۆکردنی 背脊 [wuu]
 • 中指 گۆکردنی 中指 [zh]
 • 眼 گۆکردنی [ja]
 • 手背 گۆکردنی 手背 [wuu]
 • 鼻頭 گۆکردنی 鼻頭 [wuu]
 • 膝頭哥 گۆکردنی 膝頭哥 [yue]
 • 頸 گۆکردنی [yue]
 • 食指 گۆکردنی 食指 [zh]
 • 手掌 گۆکردنی 手掌 [zh]
 • 肚臍 گۆکردنی 肚臍 [wuu]
 • 四肢 گۆکردنی 四肢 [zh]
 • 下半身 گۆکردنی 下半身 [ja]
 • 屎窟 گۆکردنی 屎窟 [hak]
 • 骨頭 گۆکردنی 骨頭 [zh]
 • 無名指 گۆکردنی 無名指 [zh]
 • 額頭 گۆکردنی 額頭 [zh]
 • 膝頭 گۆکردنی 膝頭 [hak]
 • 母指 گۆکردنی 母指 [ja]
 • 鼻翼 گۆکردنی 鼻翼 [zh]
 • 臉 گۆکردنی [zh]
 • 上半身 گۆکردنی 上半身 [ja]
 • 膊頭 گۆکردنی 膊頭 [yue]
 • 手掙 گۆکردنی 手掙 [yue]
 • 尾指 گۆکردنی 尾指 [yue]
 • 二頭肌 گۆکردنی 二頭肌 [yue]
 • 性器官 گۆکردنی 性器官 [yue]
 • 人中 گۆکردنی 人中 [zh]
 • 下顎 گۆکردنی 下顎 [zh]
 • 三頭肌 گۆکردنی 三頭肌 [yue]
 • 胳肋底 گۆکردنی 胳肋底 [yue]
 • 大脾 گۆکردنی 大脾 [yue]
 • 小脾 گۆکردنی 小脾 [yue]
 • 腳指 گۆکردنی 腳指 [yue]
 • 大脾內側 گۆکردنی 大脾內側 [yue]
 • 後尾枕 گۆکردنی 後尾枕 [yue]
 • 上顎 گۆکردنی 上顎 [yue]
 • 關節 گۆکردنی 關節 [nan]
 • 耳仔 گۆکردنی 耳仔 [yue]
 • 心口 گۆکردنی 心口 [yue]