هاوپۆل:

زبان/Language

ڕاستاندنی زبان/Language گۆکردنەکان

 • گاسی گۆکردنی گاسی [fa]
 • لرى گۆکردنی لرى [fa]
 • مينفرانكيش گۆکردنی مينفرانكيش [fa]
 • ناکسی گۆکردنی ناکسی [fa]
 • هررو گۆکردنی هررو [fa]
 • يو كانتونيايی گۆکردنی يو كانتونيايی [fa]
 • ایوایجا گۆکردنی ایوایجا [fa]
 • رُمی گۆکردنی رُمی [fa]
 • سیلتی گۆکردنی سیلتی [fa]
 • فرانكو پرووانسال گۆکردنی فرانكو پرووانسال [fa]
 • قرقیزستانی گۆکردنی قرقیزستانی [fa]
 • كيكويو گۆکردنی كيكويو [fa]
 • کلینگون گۆکردنی کلینگون [fa]
 • لاتگالی گۆکردنی لاتگالی [fa]
 • لونگاندا گۆکردنی لونگاندا [fa]
 • ناهواتی گۆکردنی ناهواتی [fa]
 • آمهاریک گۆکردنی آمهاریک [fa]
 • اوساجی گۆکردنی اوساجی [fa]
 • بوروشاسکی گۆکردنی بوروشاسکی [fa]
 • سواتی گۆکردنی سواتی [fa]
 • كوانياما گۆکردنی كوانياما [fa]
 • كينيارواندا گۆکردنی كينيارواندا [fa]
 • مكشا گۆکردنی مكشا [fa]
 • آلبانیایی گۆکردنی آلبانیایی [fa]
 • باشكير گۆکردنی باشكير [fa]
 • پالائويی گۆکردنی پالائويی [fa]
 • فریولان گۆکردنی فریولان [fa]
 • كابارديايی گۆکردنی كابارديايی [fa]
 • کورسی گۆکردنی کورسی [fa]
 • ليمبورگيش گۆکردنی ليمبورگيش [fa]
 • ماهوری گۆکردنی ماهوری [fa]
 • مگاحی گۆکردنی مگاحی [fa]
 • نوگایی گۆکردنی نوگایی [fa]
 • یروبا گۆکردنی یروبا [fa]
 • آروانایان تۆمارکردنی گۆکردنی آروانایان [fa] بێژە نەکراو
 • آلگونکویانی تۆمارکردنی گۆکردنی آلگونکویانی [fa] بێژە نەکراو
 • اينوپياك تۆمارکردنی گۆکردنی اينوپياك [fa] بێژە نەکراو
 • اينوكتيتوت تۆمارکردنی گۆکردنی اينوكتيتوت [fa] بێژە نەکراو
 • آبازا تۆمارکردنی گۆکردنی آبازا [fa] بێژە نەکراو
 • اوندو تۆمارکردنی گۆکردنی اوندو [fa] بێژە نەکراو
 • کیپ وردان کریول تۆمارکردنی گۆکردنی کیپ وردان کریول [fa] بێژە نەکراو
 • اندبل شمالی تۆمارکردنی گۆکردنی اندبل شمالی [fa] بێژە نەکراو
 • اوجيب وا تۆمارکردنی گۆکردنی اوجيب وا [fa] بێژە نەکراو
 • آديگان تۆمارکردنی گۆکردنی آديگان [fa] بێژە نەکراو
 • اراپهو تۆمارکردنی گۆکردنی اراپهو [fa] بێژە نەکراو
 • اندزوانی تۆمارکردنی گۆکردنی اندزوانی [fa] بێژە نەکراو
 • پلاودیتش تۆمارکردنی گۆکردنی پلاودیتش [fa] بێژە نەکراو
 • آمازیغی مرکزی تۆمارکردنی گۆکردنی آمازیغی مرکزی [fa] بێژە نەکراو
 • بوجکوری تۆمارکردنی گۆکردنی بوجکوری [fa] بێژە نەکراو
 • آلئوت تۆمارکردنی گۆکردنی آلئوت [fa] بێژە نەکراو
 • اندونگا تۆمارکردنی گۆکردنی اندونگا [fa] بێژە نەکراو
 • ايلوكو تۆمارکردنی گۆکردنی ايلوكو [fa] بێژە نەکراو
 • آربرش تۆمارکردنی گۆکردنی آربرش [fa] بێژە نەکراو
 • انگازیجایی تۆمارکردنی گۆکردنی انگازیجایی [fa] بێژە نەکراو