هاوپۆل:

رمانی از سیمین دانشور

ڕاستاندنی رمانی از سیمین دانشور گۆکردنەکان