هاوپۆل:

اعضای بدن

ڕاستاندنی اعضای بدن گۆکردنەکان

 • اشکم گۆکردنی اشکم [fa]
 • السکین گۆکردنی السکین [mzn]
 • انگوس گۆکردنی انگوس [ku]
 • بازو گۆکردنی بازو [fa]
 • بتیم گۆکردنی بتیم [mzn]
 • بلفه گۆکردنی بلفه [mzn]
 • بلکه گوش تۆمارکردنی گۆکردنی بلکه گوش [lrc] بێژە نەکراو
 • بِلی گۆکردنی بِلی [mzn]
 • پاشنی تۆمارکردنی گۆکردنی پاشنی [lrc] بێژە نەکراو
 • پت گۆکردنی پت [bal]
 • پریچ تۆمارکردنی گۆکردنی پریچ [lrc] بێژە نەکراو
 • پشنی تۆمارکردنی گۆکردنی پشنی [lrc] بێژە نەکراو
 • پِکَت گۆکردنی پِکَت [mzn]
 • پیز گۆکردنی پیز [lrc]
 • تنگه گۆکردنی تنگه [fa]
 • تول تۆمارکردنی گۆکردنی تول [lrc] بێژە نەکراو
 • جناغ تۆمارکردنی گۆکردنی جناغ [lrc] بێژە نەکراو
 • چال تشنی تۆمارکردنی گۆکردنی چال تشنی [lrc] بێژە نەکراو
 • چپال تۆمارکردنی گۆکردنی چپال [lrc] بێژە نەکراو
 • چش تۆمارکردنی گۆکردنی چش [lrc] بێژە نەکراو
 • چش خنه گۆکردنی چش خنه [mzn]
 • چک گۆکردنی چک [bal]
 • چنه تۆمارکردنی گۆکردنی چنه [lrc] بێژە نەکراو
 • دیم گۆکردنی دیم [mzn]
 • رو گۆکردنی رو [fa]
 • ریچال تۆمارکردنی گۆکردنی ریچال [lrc] بێژە نەکراو
 • زونی گۆکردنی زونی [lrc]
 • سو گۆکردنی سو [fa]
 • شس پا تۆمارکردنی گۆکردنی شس پا [lrc] بێژە نەکراو
 • شون تۆمارکردنی گۆکردنی شون [lrc] بێژە نەکراو
 • فِنی گۆکردنی فِنی [mzn]
 • قرتاسه تۆمارکردنی گۆکردنی قرتاسه [lrc] بێژە نەکراو
 • قل گۆکردنی قل [ar]
 • قلمه گۆکردنی قلمه [fa]
 • قی گۆکردنی قی [fa]
 • قین گۆکردنی قین [lrc]
 • کاپ گۆکردنی کاپ [fa]
 • کپو تۆمارکردنی گۆکردنی کپو [lrc] بێژە نەکراو
 • کتار گۆکردنی کتار [mzn]
 • کش گۆکردنی کش [fa]
 • کف پا گۆکردنی کف پا [fa]
 • کلک تیته تۆمارکردنی گۆکردنی کلک تیته [lrc] بێژە نەکراو
 • کینگ تۆمارکردنی گۆکردنی کینگ [mzn] بێژە نەکراو
 • گرمیچ تۆمارکردنی گۆکردنی گرمیچ [lrc] بێژە نەکراو
 • گلی گۆکردنی گلی [fa]
 • گوزک تۆمارکردنی گۆکردنی گوزک [lrc] بێژە نەکراو
 • لا گۆکردنی لا [ar]
 • لو گۆکردنی لو [ar]
 • لوچ گۆکردنی لوچ [fa]
 • لوشه گۆکردنی لوشه [mzn]
 • لیق تۆمارکردنی گۆکردنی لیق [lrc] بێژە نەکراو
 • مرک تۆمارکردنی گۆکردنی مرک [lrc] بێژە نەکراو
 • ممه گۆکردنی ممه [fa]
 • موس گۆکردنی موس [fa]
 • می گۆکردنی می [fa]
 • ناخو گۆکردنی ناخو [lrc]
 • نافه تۆمارکردنی گۆکردنی نافه [lrc] بێژە نەکراو
 • نرقای تۆمارکردنی گۆکردنی نرقای [lrc] بێژە نەکراو
 • نِنیک گۆکردنی نِنیک [mzn]
 • هنکل تۆمارکردنی گۆکردنی هنکل [lrc] بێژە نەکراو
 • ولگ تۆمارکردنی گۆکردنی ولگ [lrc] بێژە نەکراو