هاوپۆل:

اعداد

ڕاستاندنی اعداد گۆکردنەکان

 • 11 گۆکردنی 11 [en]
 • 22 گۆکردنی 22 [en]
 • 28 گۆکردنی 28 [es]
 • 75 گۆکردنی 75 [fr]
 • 45 گۆکردنی 45 [fr]
 • 27 گۆکردنی 27 [pl]
 • 29 گۆکردنی 29 [en]
 • 42 گۆکردنی 42 [fr]
 • 1,000 گۆکردنی 1,000 [en]
 • 47 گۆکردنی 47 [fr]
 • 43 گۆکردنی 43 [fr]
 • 10,000 گۆکردنی 10,000 [en]
 • نه گۆکردنی نه [fa]
 • 72 گۆکردنی 72 [uz]
 • 77 گۆکردنی 77 [uz]
 • 44 گۆکردنی 44 [fr]
 • 78 گۆکردنی 78 [fr]
 • 73 گۆکردنی 73 [uz]
 • دو گۆکردنی دو [fa]
 • 53 گۆکردنی 53 [fr]
 • 59 گۆکردنی 59 [es]
 • چهار گۆکردنی چهار [fa]
 • 54 گۆکردنی 54 [uz]
 • 57 گۆکردنی 57 [uz]
 • پنج گۆکردنی پنج [fa]
 • 52 گۆکردنی 52 [uz]
 • 61 گۆکردنی 61 [uz]
 • هفت گۆکردنی هفت [fa]
 • سبعون گۆکردنی سبعون [ar]
 • خمسون گۆکردنی خمسون [ar]
 • 68 گۆکردنی 68 [uz]
 • 46 گۆکردنی 46 [fr]
 • سه گۆکردنی سه [fa]
 • 62 گۆکردنی 62 [uz]
 • 84 گۆکردنی 84 [uz]
 • 63 گۆکردنی 63 [uz]
 • 79 گۆکردنی 79 [uz]
 • 67 گۆکردنی 67 [uz]
 • شش گۆکردنی شش [fa]
 • هشت گۆکردنی هشت [fa]
 • تسعون گۆکردنی تسعون [ar]
 • أربعون گۆکردنی أربعون [ar]
 • يك گۆکردنی يك [fa]
 • 1337 گۆکردنی 1337 [eo]
 • سِتّمِائة گۆکردنی سِتّمِائة [ar]
 • ثَلاثمـِائة گۆکردنی ثَلاثمـِائة [ar]
 • اَلْفانِ گۆکردنی اَلْفانِ [ar]
 • 1391 گۆکردنی 1391 [fa]
 • خَمْسمِائة گۆکردنی خَمْسمِائة [ar]
 • אחד 1 گۆکردنی אחד 1 [he]
 • ثَمانيمِائة گۆکردنی ثَمانيمِائة [ar]
 • تِسْعمِائة گۆکردنی تِسْعمِائة [ar]
 • مِائَتانِ گۆکردنی مِائَتانِ [ar]
 • اَرْبَعمِائة گۆکردنی اَرْبَعمِائة [ar]