هاوپۆل:

أعداد

ڕاستاندنی أعداد گۆکردنەکان

 • 13 گۆکردنی 13 [ru]
 • 2 گۆکردنی 2 [de]
 • 14 گۆکردنی 14 [tt]
 • 15 گۆکردنی 15 [ru]
 • 19 گۆکردنی 19 [fa]
 • 5 گۆکردنی 5 [ru]
 • 20 گۆکردنی 20 [pt]
 • 12 گۆکردنی 12 [hy]
 • 10 گۆکردنی 10 [en]
 • 8 گۆکردنی 8 [es]
 • 4 گۆکردنی 4 [en]
 • 3 گۆکردنی 3 [en]
 • 7 گۆکردنی 7 [en]
 • 18 گۆکردنی 18 [hak]
 • 16 گۆکردنی 16 [en]
 • 6 گۆکردنی 6 [da]
 • 16 - dezesseis گۆکردنی 16 - dezesseis [pt]
 • 17 گۆکردنی 17 [en]
 • 9 گۆکردنی 9 [es]
 • 90 - noventa گۆکردنی 90 - noventa [pt]
 • 22 گۆکردنی 22 [en]
 • 21 گۆکردنی 21 [fa]
 • 80 - oitenta گۆکردنی 80 - oitenta [pt]
 • 2004 گۆکردنی 2004 [en]
 • 88 گۆکردنی 88 [uz]
 • 15 - quinze گۆکردنی 15 - quinze [pt]
 • 2006 گۆکردنی 2006 [eo]
 • 50 - cinquenta گۆکردنی 50 - cinquenta [pt]
 • سبعمائة گۆکردنی سبعمائة [ar]
 • 98 گۆکردنی 98 [uz]
 • 40 - quarenta گۆکردنی 40 - quarenta [pt]
 • 2800 گۆکردنی 2800 [nl]
 • 130 گۆکردنی 130 [uz]
 • 3,000 گۆکردنی 3,000 [en]
 • 20 - vinte گۆکردنی 20 - vinte [pt]
 • ستمائة گۆکردنی ستمائة [ar]
 • 900 - novecentos گۆکردنی 900 - novecentos [pt]
 • 18 - dezoito گۆکردنی 18 - dezoito [pt]
 • ألفين گۆکردنی ألفين [ar]
 • 650 گۆکردنی 650 [de]
 • 30 - trinta گۆکردنی 30 - trinta [pt]
 • 2030 گۆکردنی 2030 [de]
 • ثمانمائة گۆکردنی ثمانمائة [ar]
 • 400 - quatrocentos گۆکردنی 400 - quatrocentos [pt]
 • 17 - dezessete گۆکردنی 17 - dezessete [pt]
 • 2023 گۆکردنی 2023 [de]
 • 600 - seiscentos گۆکردنی 600 - seiscentos [pt]
 • 800 - oitocentos گۆکردنی 800 - oitocentos [pt]
 • 200 - duzentos گۆکردنی 200 - duzentos [pt]
 • 1364 گۆکردنی 1364 [fa]
 • ديشيليون گۆکردنی ديشيليون [ar]
 • 1315 گۆکردنی 1315 [fa]
 • 320 گۆکردنی 320 [de]
 • 1349 گۆکردنی 1349 [fa]
 • تسعين گۆکردنی تسعين [ar]
 • 1319 گۆکردنی 1319 [fa]
 • 19 - dezenove گۆکردنی 19 - dezenove [pt]
 • 872 گۆکردنی 872 [de]
 • 300 - trezentos گۆکردنی 300 - trezentos [pt]
 • 1314 گۆکردنی 1314 [fa]
 • 700 - setecentos گۆکردنی 700 - setecentos [pt]
 • 1334 گۆکردنی 1334 [fa]
 • 1348 گۆکردنی 1348 [fa]
 • 1302 گۆکردنی 1302 [fa]
 • 1340 گۆکردنی 1340 [fa]
 • 1335 گۆکردنی 1335 [fa]
 • 2.000 - dois mil گۆکردنی 2.000 - dois mil [pt]
 • ألفان گۆکردنی ألفان [ar]
 • 1353 گۆکردنی 1353 [fa]