هاوپۆل:

үнгэ

ڕاستاندنی үнгэ گۆکردنەکان

 • шара گۆکردنی шара [sr]
 • хара گۆکردنی хара [ru]
 • ногоон گۆکردنی ногоон [mn]
 • ягаан گۆکردنی ягаан [mn]
 • улаан گۆکردنی улаан [mn]
 • сэнхир хүхэ گۆکردنی сэнхир хүхэ [bxr]
 • шара улаан گۆکردنی шара улаан [bxr]
 • хүхэ گۆکردنی хүхэ [bxr]
 • ягаабтар گۆکردنی ягаабтар [bxr]
 • харахан گۆکردنی харахан [bxr]
 • сэгээн گۆکردنی сэгээн [bxr]
 • сэнхир گۆکردنی сэнхир [bxr]
 • сагаан گۆکردنی сагаан [bxr]
 • боро گۆکردنی боро [bxr]
 • сагаахан گۆکردنی сагаахан [bxr]
 • ногоохон گۆکردنی ногоохон [bxr]
 • шаргал تۆمارکردنی گۆکردنی шаргал [bxr] بێژە نەکراو
 • хара сагаан تۆمارکردنی گۆکردنی хара сагаан [bxr] بێژە نەکراو
 • шаргал хүрин تۆمارکردنی گۆکردنی шаргал хүрин [bxr] بێژە نەکراو
 • шарахан تۆمارکردنی گۆکردنی шарахан [bxr] بێژە نەکراو
 • шарабтар تۆمارکردنی گۆکردنی шарабтар [bxr] بێژە نەکراو
 • ягаан хүхэ تۆمارکردنی گۆکردنی ягаан хүхэ [bxr] بێژە نەکراو
 • хүхэхэн تۆمارکردنی گۆکردنی хүхэхэн [bxr] بێژە نەکراو
 • хүхэлби تۆمارکردنی گۆکردنی хүхэлби [bxr] بێژە نەکراو
 • хүхэбтэр تۆمارکردنی گۆکردنی хүхэбтэр [bxr] بێژە نەکراو
 • хүхэ ягаан تۆمارکردنی گۆکردنی хүхэ ягаан [bxr] بێژە نەکراو
 • ягаахан تۆمارکردنی گۆکردنی ягаахан [bxr] بێژە نەکراو
 • хүрихэн تۆمارکردنی گۆکردنی хүрихэн [bxr] بێژە نەکراو
 • хүрибтэр تۆمارکردنی گۆکردنی хүрибтэр [bxr] بێژە نەکراو
 • хүри улаан تۆمارکردنی گۆکردنی хүри улаан [bxr] بێژە نەکراو
 • харабтар تۆمارکردنی گۆکردنی харабтар [bxr] بێژە نەکراو
 • хара хүхэ تۆمارکردنی گۆکردنی хара хүхэ [bxr] بێژە نەکراو
 • бараан تۆمارکردنی گۆکردنی бараан [bxr | sah] بێژە نەکراو
 • улабар шара تۆمارکردنی گۆکردنی улабар шара [bxr] بێژە نەکراو
 • улабар تۆمارکردنی گۆکردنی улабар [bxr] بێژە نەکراو
 • улаахан تۆمارکردنی گۆکردنی улаахан [bxr] بێژە نەکراو
 • улаабтар تۆمارکردنی گۆکردنی улаабтар [bxr] بێژە نەکراو
 • сэгээхэн تۆمارکردنی گۆکردنی сэгээхэн [bxr] بێژە نەکراو
 • сайбар تۆمارکردنی گۆکردنی сайбар [bxr] بێژە نەکراو
 • ногообтор تۆمارکردنی گۆکردنی ногообтор [bxr] بێژە نەکراو
 • борохон تۆمارکردنی گۆکردنی борохон [bxr] بێژە نەکراو
 • боробтор تۆمارکردنی گۆکردنی боробтор [bxr] بێژە نەکراو
 • бараан хүхэ تۆمارکردنی گۆکردنی бараан хүхэ [bxr] بێژە نەکراو