هاوپۆل:

буква

ڕاستاندنی буква گۆکردنەکان

 • я گۆکردنی я [ru]
 • и گۆکردنی и [ru]
 • ж گۆکردنی ж [ru]
 • у گۆکردنی у [ru]
 • а گۆکردنی а [ru]
 • ё گۆکردنی ё [ru]
 • в گۆکردنی в [ru]
 • ь گۆکردنی ь [ru]
 • щ گۆکردنی щ [ru]
 • ю گۆکردنی ю [ru]
 • ъ گۆکردنی ъ [ru]
 • о گۆکردنی о [ru]
 • ш گۆکردنی ш [ru]
 • Н گۆکردنی Н [ru]
 • з گۆکردنی з [ru]
 • б گۆکردنی б [ru]
 • г گۆکردنی г [ru]
 • с گۆکردنی с [ru]
 • д گۆکردنی д [ru]
 • ц گۆکردنی ц [ru]
 • э گۆکردنی э [ru]
 • х گۆکردنی х [ru]
 • е گۆکردنی е [ru]
 • л گۆکردنی л [ru]
 • ч گۆکردنی ч [ru]
 • п گۆکردنی п [ru]
 • Р گۆکردنی Р [ru]
 • т گۆکردنی т [ru]
 • м گۆکردنی м [ru]
 • Ф گۆکردنی Ф [uk]
 • эл گۆکردنی эл [chm]
 • ка گۆکردنی ка [sr]
 • эм گۆکردنی эм [chm]
 • кани گۆکردنی кани [tt]
 • Жэ گۆکردنی Жэ [ady]
 • ѝ گۆکردنی ѝ [bg]
 • мыслете گۆکردنی мыслете [ru]
 • чэ گۆکردنی чэ [kbd]
 • зэ گۆکردنی зэ [kbd]
 • гэ گۆکردنی гэ [ru]
 • цэ تۆمارکردنی گۆکردنی цэ [mn | sah] بێژە نەکراو