هاوپۆل:

öar i Sverige

ڕاستاندنی öar i Sverige گۆکردنەکان

 • Gotland گۆکردنی Gotland [sv]
 • Tjörn گۆکردنی Tjörn [sv]
 • Hisingen گۆکردنی Hisingen [sv]
 • Orust گۆکردنی Orust [sv]
 • Fårö گۆکردنی Fårö [sv]
 • Öland گۆکردنی Öland [sv]
 • Torsö گۆکردنی Torsö [sv]
 • Värmdö گۆکردنی Värmdö [sv]
 • Ekerön och Munsö گۆکردنی Ekerön och Munsö [sv]
 • Ammerön گۆکردنی Ammerön [sv]
 • Rödkallen گۆکردنی Rödkallen [sv]
 • Kållandsö گۆکردنی Kållandsö [sv]
 • Gräsö گۆکردنی Gräsö [sv]
 • Färingsö گۆکردنی Färingsö [sv]
 • Alnön گۆکردنی Alnön [sv]
 • Ingarölandet گۆکردنی Ingarölandet [sv]
 • Väddö och Björkö گۆکردنی Väddö och Björkö [sv]
 • Pitholmen گۆکردنی Pitholmen [sv]
 • Ljusterö گۆکردنی Ljusterö [sv]
 • Tosterön - Aspö گۆکردنی Tosterön - Aspö [sv]
 • Selaön گۆکردنی Selaön [sv]
 • Hertsön گۆکردنی Hertsön [sv]
 • Junkön تۆمارکردنی گۆکردنی Junkön [sv] بێژە نەکراو
 • Nämdö تۆمارکردنی گۆکردنی Nämdö [sv] بێژە نەکراو
 • Singö تۆمارکردنی گۆکردنی Singö [sv] بێژە نەکراو
 • Fjärdlång تۆمارکردنی گۆکردنی Fjärdlång [sv] بێژە نەکراو