بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

 • khoij تۆمارکردنی گۆکردنی khoij
 • khvan تۆمارکردنی گۆکردنی khvan
 • rfg تۆمارکردنی گۆکردنی rfg
 • lwgfangz تۆمارکردنی گۆکردنی lwgfangz
 • 母亲 تۆمارکردنی گۆکردنی 母亲 [亲属, RTV劇集, RTV剧集, RTV Dramas, 1970年代劇集, ATV劇集, ATV剧集, ATV Dramas, 1980年代劇集]
 • 狗肉 تۆمارکردنی گۆکردنی 狗肉
 • 書本 تۆمارکردنی گۆکردنی 書本 [noun]
 • 鸭脚 تۆمارکردنی گۆکردنی 鸭脚
 • 我爱你 تۆمارکردنی گۆکردنی 我爱你 [Mahal kita]
 • 我爱伱 تۆمارکردنی گۆکردنی 我爱伱
 • Daigoz تۆمارکردنی گۆکردنی Daigoz
 • Cuŋƅgoƨ تۆمارکردنی گۆکردنی Cuŋƅgoƨ
 • yienhda تۆمارکردنی گۆکردنی yienhda [显赫]
 • yienghceij تۆمارکردنی گۆکردنی yienghceij [模样;姿态]
 • yienghmoq تۆمارکردنی گۆکردنی yienghmoq [新型]
 • yinxdoeng تۆمارکردنی گۆکردنی yinxdoeng [疏导]
 • youzgwg تۆمارکردنی گۆکردنی youzgwg [重(稠)油]
 • youzraemxmok تۆمارکردنی گۆکردنی youzraemxmok [地沟油]
 • youqsienq تۆمارکردنی گۆکردنی youqsienq [在线]
 • yukluenh تۆمارکردنی گۆکردنی yukluenh [煽乱]
 • yukyon تۆمارکردنی گۆکردنی yukyon [唆使;挑动]
 • ywcim تۆمارکردنی گۆکردنی ywcim [针剂]
 • ywdoihduz تۆمارکردنی گۆکردنی ywdoihduz [兽药]
 • ywnohcing تۆمارکردنی گۆکردنی ywnohcing
 • vaiqgyaj تۆمارکردنی گۆکردنی vaiqgyaj
 • va'ngaeux تۆمارکردنی گۆکردنی va'ngaeux
 • ndatfwgfwg تۆمارکردنی گۆکردنی ndatfwgfwg
 • ajvauvau تۆمارکردنی گۆکردنی ajvauvau
 • haenqrengz تۆمارکردنی گۆکردنی haenqrengz
 • baenzlawz تۆمارکردنی گۆکردنی baenzlawz
 • cwngfuj تۆمارکردنی گۆکردنی cwngfuj
 • makbengj تۆمارکردنی گۆکردنی makbengj
 • makbaeng تۆمارکردنی گۆکردنی makbaeng
 • lwgda تۆمارکردنی گۆکردنی lwgda
 • lwglan تۆمارکردنی گۆکردنی lwglan
 • lwgmbwk تۆمارکردنی گۆکردنی lwgmbwk
 • lwgnyezrauh تۆمارکردنی گۆکردنی lwgnyezrauh
 • gyaeq hanq تۆمارکردنی گۆکردنی gyaeq hanq
 • noh bit تۆمارکردنی گۆکردنی noh bit
 • baenz vunz تۆمارکردنی گۆکردنی baenz vunz
 • dwgriu تۆمارکردنی گۆکردنی dwgriu
 • dwggyaez تۆمارکردنی گۆکردنی dwggyaez
 • Daemzsaez تۆمارکردنی گۆکردنی Daemzsaez
 • Nazgimz تۆمارکردنی گۆکردنی Nazgimz
 • Nazdonh تۆمارکردنی گۆکردنی Nazdonh
 • Gominz تۆمارکردنی گۆکردنی Gominz
 • Seigimj تۆمارکردنی گۆکردنی Seigimj
 • Nawduq تۆمارکردنی گۆکردنی Nawduq
 • nazseq تۆمارکردنی گۆکردنی nazseq
 • nazbyaek تۆمارکردنی گۆکردنی nazbyaek