بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • sọ não تۆمارکردنی گۆکردنی sọ não
 • ngặt nghèo تۆمارکردنی گۆکردنی ngặt nghèo
 • sâu thẳm تۆمارکردنی گۆکردنی sâu thẳm
 • phô bày تۆمارکردنی گۆکردنی phô bày
 • suy đồi تۆمارکردنی گۆکردنی suy đồi
 • suy thoái تۆمارکردنی گۆکردنی suy thoái
 • rủi ro تۆمارکردنی گۆکردنی rủi ro
 • nhân đạo تۆمارکردنی گۆکردنی nhân đạo
 • cống hiến تۆمارکردنی گۆکردنی cống hiến
 • khát vọng تۆمارکردنی گۆکردنی khát vọng
 • hoài bão تۆمارکردنی گۆکردنی hoài bão
 • vệ sinh تۆمارکردنی گۆکردنی vệ sinh
 • vi khuẩn تۆمارکردنی گۆکردنی vi khuẩn
 • phạm trù تۆمارکردنی گۆکردنی phạm trù
 • hệ quả تۆمارکردنی گۆکردنی hệ quả
 • thoát tục تۆمارکردنی گۆکردنی thoát tục
 • chiêu mộ تۆمارکردنی گۆکردنی chiêu mộ
 • âm vực تۆمارکردنی گۆکردنی âm vực
 • trọng lượng تۆمارکردنی گۆکردنی trọng lượng
 • khối lượng تۆمارکردنی گۆکردنی khối lượng
 • đại từ تۆمارکردنی گۆکردنی đại từ
 • ngữ âm تۆمارکردنی گۆکردنی ngữ âm
 • chuyên sâu تۆمارکردنی گۆکردنی chuyên sâu
 • tỉ lệ nghịch تۆمارکردنی گۆکردنی tỉ lệ nghịch
 • tỉ lệ thuận تۆمارکردنی گۆکردنی tỉ lệ thuận
 • chuyên đề تۆمارکردنی گۆکردنی chuyên đề
 • lưu truyền تۆمارکردنی گۆکردنی lưu truyền
 • định lý تۆمارکردنی گۆکردنی định lý
 • định lượng تۆمارکردنی گۆکردنی định lượng
 • tiên đề تۆمارکردنی گۆکردنی tiên đề
 • bổ đề تۆمارکردنی گۆکردنی bổ đề
 • bất đẳng thức تۆمارکردنی گۆکردنی bất đẳng thức
 • tham số تۆمارکردنی گۆکردنی tham số
 • hệ số تۆمارکردنی گۆکردنی hệ số
 • bị động تۆمارکردنی گۆکردنی bị động
 • nỗi niềm تۆمارکردنی گۆکردنی nỗi niềm
 • cố nhân تۆمارکردنی گۆکردنی cố nhân
 • nhân quyền تۆمارکردنی گۆکردنی nhân quyền
 • truyền nhân تۆمارکردنی گۆکردنی truyền nhân
 • gia cầm تۆمارکردنی گۆکردنی gia cầm
 • gia súc تۆمارکردنی گۆکردنی gia súc
 • phân hóa تۆمارکردنی گۆکردنی phân hóa
 • lòng chảo تۆمارکردنی گۆکردنی lòng chảo
 • song song تۆمارکردنی گۆکردنی song song
 • di căn تۆمارکردنی گۆکردنی di căn
 • định cư تۆمارکردنی گۆکردنی định cư
 • lực lượng تۆمارکردنی گۆکردنی lực lượng
 • hùng mạnh تۆمارکردنی گۆکردنی hùng mạnh
 • trồng trọt تۆمارکردنی گۆکردنی trồng trọt
 • rải rác تۆمارکردنی گۆکردنی rải rác

دەستەوشەکان