بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • vara sugen på تۆمارکردنی گۆکردنی vara sugen på
 • glosor تۆمارکردنی گۆکردنی glosor
 • glosorna تۆمارکردنی گۆکردنی glosorna
 • Ulrika Wärmling تۆمارکردنی گۆکردنی Ulrika Wärmling
 • Pelle Perlefelt تۆمارکردنی گۆکردنی Pelle Perlefelt
 • Nygårds Karin Bengtsson تۆمارکردنی گۆکردنی Nygårds Karin Bengtsson
 • Kristoffer Axén تۆمارکردنی گۆکردنی Kristoffer Axén
 • Jessyllka تۆمارکردنی گۆکردنی Jessyllka
 • hämsko تۆمارکردنی گۆکردنی hämsko [substantiv]
 • Liselotte تۆمارکردنی گۆکردنی Liselotte
 • hopslingrad تۆمارکردنی گۆکردنی hopslingrad
 • John Lundvik تۆمارکردنی گۆکردنی John Lundvik
 • värdeindikation تۆمارکردنی گۆکردنی värdeindikation
 • klänger تۆمارکردنی گۆکردنی klänger
 • inerta تۆمارکردنی گۆکردنی inerta [adjective]
 • Leone تۆمارکردنی گۆکردنی Leone [astrology, nome proprio di persona, nomi di persona, araldica, family name]
 • bioackumulering تۆمارکردنی گۆکردنی bioackumulering
 • elektrofores تۆمارکردنی گۆکردنی elektrofores
 • handmålad تۆمارکردنی گۆکردنی handmålad
 • Androcentrism تۆمارکردنی گۆکردنی Androcentrism
 • budgivare تۆمارکردنی گۆکردنی budgivare
 • kaffemaskin تۆمارکردنی گۆکردنی kaffemaskin
 • undulaten تۆمارکردنی گۆکردنی undulaten [fågel]
 • kustlabb تۆمارکردنی گۆکردنی kustlabb [Stercorarius parasiticus]
 • Burton تۆمارکردنی گۆکردنی Burton [surname, name, family name]
 • övningarna تۆمارکردنی گۆکردنی övningarna
 • förindustriell تۆمارکردنی گۆکردنی förindustriell
 • svinkätte تۆمارکردنی گۆکردنی svinkätte
 • kvällnar تۆمارکردنی گۆکردنی kvällnar
 • svinhus تۆمارکردنی گۆکردنی svinhus
 • okänslighet تۆمارکردنی گۆکردنی okänslighet
 • gelatiniserad تۆمارکردنی گۆکردنی gelatiniserad
 • domestik تۆمارکردنی گۆکردنی domestik [masculine noun]
 • sladdra تۆمارکردنی گۆکردنی sladdra
 • sladdrar تۆمارکردنی گۆکردنی sladdrar
 • Tudela تۆمارکردنی گۆکردنی Tudela
 • Ludvig Igra تۆمارکردنی گۆکردنی Ludvig Igra
 • vamptyper تۆمارکردنی گۆکردنی vamptyper
 • lidret تۆمارکردنی گۆکردنی lidret
 • Saipan تۆمارکردنی گۆکردنی Saipan [Mariana Islands, Pacific Ocean]
 • ängsbräsma تۆمارکردنی گۆکردنی ängsbräsma [Cardamine pratensis]
 • vamptypen تۆمارکردنی گۆکردنی vamptypen
 • vamptyperna تۆمارکردنی گۆکردنی vamptyperna
 • vamptyp تۆمارکردنی گۆکردنی vamptyp
 • skullbroar تۆمارکردنی گۆکردنی skullbroar
 • skullbroarna تۆمارکردنی گۆکردنی skullbroarna
 • kavelbroar تۆمارکردنی گۆکردنی kavelbroar
 • kavelbroarna تۆمارکردنی گۆکردنی kavelbroarna
 • skullbro تۆمارکردنی گۆکردنی skullbro
 • skullbron تۆمارکردنی گۆکردنی skullbron

دەستەوشەکان

 • bli anmäld تۆمارکردنی گۆکردنیbli anmäld [هی تر]
 • åker fast تۆمارکردنی گۆکردنیåker fast [هی تر]
 • någon annan تۆمارکردنی گۆکردنیnågon annan [هی تر]
 • på tal om det تۆمارکردنی گۆکردنیpå tal om det [هی تر]
 • röd som blod تۆمارکردنی گۆکردنیröd som blod [هی تر]
 • kvinnan som gick hem تۆمارکردنی گۆکردنیkvinnan som gick hem [هی تر]
 • olika betydelser تۆمارکردنی گۆکردنیolika betydelser [هی تر]
 • Vad föredrar du? تۆمارکردنی گۆکردنیVad föredrar du? [دەستەوشەکانی ژیانی ڕۆژانە]