بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • miztli تۆمارکردنی گۆکردنی miztli
 • Mijtipolohua تۆمارکردنی گۆکردنی Mijtipolohua
 • atlakatlajtoani تۆمارکردنی گۆکردنی atlakatlajtoani [mal gobernante]
 • Tinocneuh تۆمارکردنی گۆکردنی Tinocneuh [am, amigo]
 • Auikyani تۆمارکردنی گۆکردنی Auikyani
 • nieltse تۆمارکردنی گۆکردنی nieltse
 • Neuatl تۆمارکردنی گۆکردنی Neuatl [yo soy]
 • Xib'alb'a تۆمارکردنی گۆکردنی Xib'alb'a
 • Xibalbá تۆمارکردنی گۆکردنی Xibalbá
 • Otitemahtilia تۆمارکردنی گۆکردنی Otitemahtilia
 • Chicxulub تۆمارکردنی گۆکردنی Chicxulub [Chicxulub crater, Chicxulub, Yucatan, Mexico]
 • noyolo pahpaqui تۆمارکردنی گۆکردنی noyolo pahpaqui [my heart is very happy]
 • cuauhtēmallan تۆمارکردنی گۆکردنی cuauhtēmallan
 • aztecatl تۆمارکردنی گۆکردنی aztecatl [Aztec]
 • Huēhuēnāhuatlahtōlli تۆمارکردنی گۆکردنی Huēhuēnāhuatlahtōlli
 • yencuiyotl تۆمارکردنی گۆکردنی yencuiyotl [first born son, first, born, son]
 • Popocatepetl تۆمارکردنی گۆکردنی Popocatepetl [Popocatépetl]
 • teahuilquixtiani تۆمارکردنی گۆکردنی teahuilquixtiani
 • Huitzilpotchlí تۆمارکردنی گۆکردنی Huitzilpotchlí
 • kinchil تۆمارکردنی گۆکردنی kinchil
 • Itzamna تۆمارکردنی گۆکردنی Itzamna
 • hohokam تۆمارکردنی گۆکردنی hohokam
 • chanchan تۆمارکردنی گۆکردنی chanchan
 • blasa تۆمارکردنی گۆکردنی blasa
 • Topiltzin تۆمارکردنی گۆکردنی Topiltzin
 • kiva تۆمارکردنی گۆکردنی kiva
 • Ollantay تۆمارکردنی گۆکردنی Ollantay
 • Huarochirí تۆمارکردنی گۆکردنی Huarochirí
 • Huacas تۆمارکردنی گۆکردنی Huacas
 • Borbonicus تۆمارکردنی گۆکردنی Borbonicus
 • Ometeotl تۆمارکردنی گۆکردنی Ometeotl
 • Tlateotocani تۆمارکردنی گۆکردنی Tlateotocani
 • Kukulcan تۆمارکردنی گۆکردنی Kukulcan
 • Huei تۆمارکردنی گۆکردنی Huei
 • tlacuilos تۆمارکردنی گۆکردنی tlacuilos
 • pochteca تۆمارکردنی گۆکردنی pochteca
 • Ollintonatiuh تۆمارکردنی گۆکردنی Ollintonatiuh
 • hueitlatocayotl تۆمارکردنی گۆکردنی hueitlatocayotl
 • Tlatocayotl تۆمارکردنی گۆکردنی Tlatocayotl
 • Huetlatoani تۆمارکردنی گۆکردنی Huetlatoani
 • teteuctin تۆمارکردنی گۆکردنی teteuctin
 • Xoconochco تۆمارکردنی گۆکردنی Xoconochco
 • Azcapotzalco تۆمارکردنی گۆکردنی Azcapotzalco
 • ahaw تۆمارکردنی گۆکردنی ahaw
 • tlatoani تۆمارکردنی گۆکردنی tlatoani
 • Huitzilopochitli تۆمارکردنی گۆکردنی Huitzilopochitli
 • coricancha تۆمارکردنی گۆکردنی coricancha
 • viracocha تۆمارکردنی گۆکردنی viracocha
 • topa تۆمارکردنی گۆکردنی topa [izena]
 • Catamarca تۆمارکردنی گۆکردنی Catamarca [español, provincia, provincias, Argentina]

دەستەوشەکان