بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

 • Soki okosepela. تۆمارکردنی گۆکردنی Soki okosepela.
 • kolinga تۆمارکردنی گۆکردنی kolinga
 • mwasi تۆمارکردنی گۆکردنی mwasi
 • muasi تۆمارکردنی گۆکردنی muasi
 • Silas Wamangituka تۆمارکردنی گۆکردنی Silas Wamangituka
 • mobú تۆمارکردنی گۆکردنی mobú
 • Kunde Malong تۆمارکردنی گۆکردنی Kunde Malong [Fußballer, kicker]
 • EJ förlorat, endast ganget I forvag تۆمارکردنی گۆکردنی EJ förlorat, endast ganget I forvag
 • Nsiala تۆمارکردنی گۆکردنی Nsiala
 • mulher تۆمارکردنی گۆکردنی mulher [Mulher Maravilha, mulher doida, woman, mulher]
 • Bolobo تۆمارکردنی گۆکردنی Bolobo
 • Dauddit تۆمارکردنی گۆکردنی Dauddit [first name]
 • Blaise Nkufo تۆمارکردنی گۆکردنی Blaise Nkufo [swiss football player]
 • Limpúlututú تۆمارکردنی گۆکردنی Limpúlututú [spider]
 • Nkɔ́ndɔkɔ́ تۆمارکردنی گۆکردنی Nkɔ́ndɔkɔ́ [cat]
 • Lombú تۆمارکردنی گۆکردنی Lombú [see]
 • víno تۆمارکردنی گۆکردنی víno [Grape]
 • semisi تۆمارکردنی گۆکردنی semisi [shirt]
 • Mama تۆمارکردنی گۆکردنی Mama [Mother, diminutive]
 • engondó تۆمارکردنی گۆکردنی engondó [eagle]
 • yanuari تۆمارکردنی گۆکردنی yanuari [month, january]
 • ulanu تۆمارکردنی گۆکردنی ulanu [chemical element]
 • vanadu تۆمارکردنی گۆکردنی vanadu [chemical element]
 • zɛ́nki تۆمارکردنی گۆکردنی zɛ́nki [chemical element]
 • zenoni تۆمارکردنی گۆکردنی zenoni [chemical element]
 • zikonu تۆمارکردنی گۆکردنی zikonu [chemical element]
 • palata تۆمارکردنی گۆکردنی palata [sostantivo, verbi]
 • nobu تۆمارکردنی گۆکردنی nobu [chemical element]
 • sodu تۆمارکردنی گۆکردنی sodu
 • Talu تۆمارکردنی گۆکردنی Talu [place in West Sumatra, chemical element, noun, names]
 • tolu تۆمارکردنی گۆکردنی tolu [three, chemical element, Number, Kentucky]
 • tungu تۆمارکردنی گۆکردنی tungu [chemical element]
 • seleni تۆمارکردنی گۆکردنی seleni [chemical element, farmacologia, pharmacology, Medicina, medicine, fàrmac, medicament, drug, tractament]
 • titani تۆمارکردنی گۆکردنی titani [chemical element]
 • mekuli تۆمارکردنی گۆکردنی mekuli [chemical element]
 • mendelu تۆمارکردنی گۆکردنی mendelu [chemical element]
 • modemu تۆمارکردنی گۆکردنی modemu [chemical element]
 • neoni تۆمارکردنی گۆکردنی neoni [chemical element]
 • netunu تۆمارکردنی گۆکردنی netunu [chemical element]
 • nikɛ́li تۆمارکردنی گۆکردنی nikɛ́li [chemical element]
 • nobelu تۆمارکردنی گۆکردنی nobelu [chemical element]
 • oksijɛ́ní تۆمارکردنی گۆکردنی oksijɛ́ní [chemical element]
 • olimu تۆمارکردنی گۆکردنی olimu [chemical element]
 • osumu تۆمارکردنی گۆکردنی osumu [chemical element]
 • padimu تۆمارکردنی گۆکردنی padimu [chemical element]
 • paladu تۆمارکردنی گۆکردنی paladu [chemical element]
 • polonu تۆمارکردنی گۆکردنی polonu [chemical element]
 • pometu تۆمارکردنی گۆکردنی pometu [chemical element]
 • potasu تۆمارکردنی گۆکردنی potasu [chemical element]
 • putonu تۆمارکردنی گۆکردنی putonu [chemical element]