بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

 • Tubaksgestank تۆمارکردنی گۆکردنی Tubaksgestank
 • Tsunamien تۆمارکردنی گۆکردنی Tsunamien
 • tsunami تۆمارکردنی گۆکردنی tsunami
 • Tschiddeschmillen تۆمارکردنی گۆکردنی Tschiddeschmillen [area in Luxembourg]
 • tschaddescher تۆمارکردنی گۆکردنی tschaddescher
 • tschaddeschen تۆمارکردنی گۆکردنی tschaddeschen
 • tschaddeschem تۆمارکردنی گۆکردنی tschaddeschem
 • tschaddescht تۆمارکردنی گۆکردنی tschaddescht
 • Truppeverbänn تۆمارکردنی گۆکردنی Truppeverbänn
 • Truppeverband تۆمارکردنی گۆکردنی Truppeverband
 • Trudlermillen تۆمارکردنی گۆکردنی Trudlermillen [area in Luxembourg]
 • Trousseauen تۆمارکردنی گۆکردنی Trousseauen
 • trousseau تۆمارکردنی گۆکردنی trousseau [noun, French origin, Jura]
 • Troussen تۆمارکردنی گۆکردنی Troussen
 • trousse تۆمارکردنی گۆکردنی trousse [ecole]
 • Trottinette تۆمارکردنی گۆکردنی Trottinette [sports, aviation, aerobatics]
 • Troisièmen تۆمارکردنی گۆکردنی Troisièmen
 • troisième تۆمارکردنی گۆکردنی troisième [третий, School]
 • Triumpher تۆمارکردنی گۆکردنی Triumpher
 • triumphaler تۆمارکردنی گۆکردنی triumphaler
 • triumphalen تۆمارکردنی گۆکردنی triumphalen
 • triumphalem تۆمارکردنی گۆکردنی triumphalem
 • triumphaalt تۆمارکردنی گۆکردنی triumphaalt
 • triumphal تۆمارکردنی گۆکردنی triumphal [adjective]
 • Trisomien تۆمارکردنی گۆکردنی Trisomien [medical]
 • Trisomie تۆمارکردنی گۆکردنی Trisomie
 • Trillerpäifen تۆمارکردنی گۆکردنی Trillerpäifen
 • Trillerpäif تۆمارکردنی گۆکردنی Trillerpäif
 • Trilleren تۆمارکردنی گۆکردنی Trilleren
 • Triller تۆمارکردنی گۆکردنی Triller
 • Trigonometrie تۆمارکردنی گۆکردنی Trigonometrie [mathematics, geometry, noun]
 • kacken تۆمارکردنی گۆکردنی kacken [verb]
 • living تۆمارکردنی گۆکردنی living [Oxford 3000]