بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • zaboravim تۆمارکردنی گۆکردنی zaboravim
 • istražujem تۆمارکردنی گۆکردنی istražujem
 • različan تۆمارکردنی گۆکردنی različan
 • različit تۆمارکردنی گۆکردنی različit
 • veseliti se تۆمارکردنی گۆکردنی veseliti se
 • približavam تۆمارکردنی گۆکردنی približavam
 • približavati se تۆمارکردنی گۆکردنی približavati se
 • Malvasija تۆمارکردنی گۆکردنی Malvasija
 • okolina تۆمارکردنی گۆکردنی okolina
 • noćni تۆمارکردنی گۆکردنی noćni
 • Rastoke تۆمارکردنی گۆکردنی Rastoke
 • penkala تۆمارکردنی گۆکردنی penkala
 • zapamtim تۆمارکردنی گۆکردنی zapamtim
 • Čekaj تۆمارکردنی گۆکردنی Čekaj
 • Šator تۆمارکردنی گۆکردنی Šator
 • napustiti تۆمارکردنی گۆکردنی napustiti
 • napuštati تۆمارکردنی گۆکردنی napuštati
 • odlazati تۆمارکردنی گۆکردنی odlazati
 • stavljati تۆمارکردنی گۆکردنی stavljati
 • većinom تۆمارکردنی گۆکردنی većinom
 • govorimo تۆمارکردنی گۆکردنی govorimo
 • Ilić تۆمارکردنی گۆکردنی Ilić
 • Bradanović تۆمارکردنی گۆکردنی Bradanović [surname]
 • sustav تۆمارکردنی گۆکردنی sustav
 • odabrati تۆمارکردنی گۆکردنی odabrati
 • odabirati تۆمارکردنی گۆکردنی odabirati
 • nadimak تۆمارکردنی گۆکردنی nadimak
 • obuća تۆمارکردنی گۆکردنی obuća
 • Rukije تۆمارکردنی گۆکردنی Rukije [name]
 • okomito تۆمارکردنی گۆکردنی okomito
 • savršeno تۆمارکردنی گۆکردنی savršeno
 • provesti تۆمارکردنی گۆکردنی provesti
 • mjesečno تۆمارکردنی گۆکردنی mjesečno
 • naporno raditi تۆمارکردنی گۆکردنی naporno raditi
 • jadno تۆمارکردنی گۆکردنی jadno
 • jadna تۆمارکردنی گۆکردنی jadna
 • pobjeđivati تۆمارکردنی گۆکردنی pobjeđivati
 • kula od pijeska تۆمارکردنی گۆکردنی kula od pijeska
 • Tsvetaeva تۆمارکردنی گۆکردنی Tsvetaeva
 • rukometni تۆمارکردنی گۆکردنی rukometni
 • plaćanje تۆمارکردنی گۆکردنی plaćanje
 • područje تۆمارکردنی گۆکردنی područje
 • završavati تۆمارکردنی گۆکردنی završavati
 • zadovoljna تۆمارکردنی گۆکردنی zadovoljna
 • zagrebački odrezak تۆمارکردنی گۆکردنی zagrebački odrezak
 • vlastit تۆمارکردنی گۆکردنی vlastit
 • rekreacijski تۆمارکردنی گۆکردنی rekreacijski
 • Capetan تۆمارکردنی گۆکردنی Capetan
 • uzbuđen تۆمارکردنی گۆکردنی uzbuđen
 • uopće ne تۆمارکردنی گۆکردنی uopće ne

دەستەوشەکان