بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • mahuna تۆمارکردنی گۆکردنی mahuna [acne, food]
 • kobasica تۆمارکردنی گۆکردنی kobasica [food]
 • pješke تۆمارکردنی گۆکردنی pješke
 • PVC obloge تۆمارکردنی گۆکردنی PVC obloge
 • Marinčić تۆمارکردنی گۆکردنی Marinčić [surname]
 • Marinović تۆمارکردنی گۆکردنی Marinović [surname]
 • plovilo تۆمارکردنی گۆکردنی plovilo
 • odluka تۆمارکردنی گۆکردنی odluka
 • konkurentnost تۆمارکردنی گۆکردنی konkurentnost
 • zahvaljujući تۆمارکردنی گۆکردنی zahvaljujući
 • Setržebet تۆمارکردنی گۆکردنی Setržebet
 • boljitak تۆمارکردنی گۆکردنی boljitak
 • povreda تۆمارکردنی گۆکردنی povreda
 • poslovnik تۆمارکردنی گۆکردنی poslovnik
 • opomena تۆمارکردنی گۆکردنی opomena
 • proces تۆمارکردنی گۆکردنی proces [noun]
 • otpor تۆمارکردنی گۆکردنی otpor
 • škakljiv تۆمارکردنی گۆکردنی škakljiv
 • upleteni تۆمارکردنی گۆکردنی upleteni
 • očekivali تۆمارکردنی گۆکردنی očekivali
 • lijes تۆمارکردنی گۆکردنی lijes
 • stega تۆمارکردنی گۆکردنی stega
 • predstava تۆمارکردنی گۆکردنی predstava
 • galamdžija تۆمارکردنی گۆکردنی galamdžija
 • poredak تۆمارکردنی گۆکردنی poredak
 • zavjera تۆمارکردنی گۆکردنی zavjera
 • prijetnja تۆمارکردنی گۆکردنی prijetnja
 • saveznik تۆمارکردنی گۆکردنی saveznik
 • sankcija تۆمارکردنی گۆکردنی sankcija
 • održiv تۆمارکردنی گۆکردنی održiv
 • faraon تۆمارکردنی گۆکردنی faraon [rzeczownik, noun, starożytny Egipt, Pharaoh, Ancient Egypt]
 • nesvijest تۆمارکردنی گۆکردنی nesvijest
 • kormilo تۆمارکردنی گۆکردنی kormilo
 • pustolovina تۆمارکردنی گۆکردنی pustolovina
 • posada تۆمارکردنی گۆکردنی posada [Toponomastic]
 • oprema تۆمارکردنی گۆکردنی oprema
 • rizik تۆمارکردنی گۆکردنی rizik
 • nestrpljiv تۆمارکردنی گۆکردنی nestrpljiv
 • ćošak تۆمارکردنی گۆکردنی ćošak
 • autoportretist تۆمارکردنی گۆکردنی autoportretist
 • poslovica تۆمارکردنی گۆکردنی poslovica
 • ropstvo تۆمارکردنی گۆکردنی ropstvo
 • udomitelj تۆمارکردنی گۆکردنی udomitelj
 • udomiteljstvo تۆمارکردنی گۆکردنی udomiteljstvo
 • letjelica تۆمارکردنی گۆکردنی letjelica
 • doslovce تۆمارکردنی گۆکردنی doslovce
 • potpora تۆمارکردنی گۆکردنی potpora
 • napor تۆمارکردنی گۆکردنی napor
 • patnja تۆمارکردنی گۆکردنی patnja
 • naklon تۆمارکردنی گۆکردنی naklon

دەستەوشەکان