بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • tendyry تۆمارکردنی گۆکردنی tendyry
 • kutuha تۆمارکردنی گۆکردنی kutuha
 • cahque تۆمارکردنی گۆکردنی cahque
 • Mitãkaria'y تۆمارکردنی گۆکردنی Mitãkaria'y
 • ñaguata تۆمارکردنی گۆکردنی ñaguata
 • ndepjapoi تۆمارکردنی گۆکردنی ndepjapoi
 • sombrero تۆمارکردنی گۆکردنی sombrero [hats, spanish, loanword]
 • Tuykia تۆمارکردنی گۆکردنی Tuykia
 • Alemáña تۆمارکردنی گۆکردنی Alemáña
 • Vienã تۆمارکردنی گۆکردنی Vienã
 • Vangyladẽ تۆمارکردنی گۆکردنی Vangyladẽ
 • áravegui تۆمارکردنی گۆکردنی áravegui
 • avano'õ تۆمارکردنی گۆکردنی avano'õ
 • Kirigitã تۆمارکردنی گۆکردنی Kirigitã
 • tetãvore تۆمارکردنی گۆکردنی tetãvore
 • itávarusu تۆمارکردنی گۆکردنی itávarusu
 • Epáña تۆمارکردنی گۆکردنی Epáña
 • Poytugágui تۆمارکردنی گۆکردنی Poytugágui
 • kafe تۆمارکردنی گۆکردنی kafe [coffee, noun, café]
 • aráviga تۆمارکردنی گۆکردنی aráviga
 • aravekuéra تۆمارکردنی گۆکردنی aravekuéra
 • ñemboguére تۆمارکردنی گۆکردنی ñemboguére
 • machu تۆمارکردنی گۆکردنی machu
 • chae تۆمارکردنی گۆکردنی chae
 • avevo تۆمارکردنی گۆکردنی avevo
 • chamígo تۆمارکردنی گۆکردنی chamígo
 • ajapajeréi تۆمارکردنی گۆکردنی ajapajeréi
 • eikéna تۆمارکردنی گۆکردنی eikéna
 • Eike تۆمارکردنی گۆکردنی Eike [Germany Name, first name]
 • japirona تۆمارکردنی گۆکردنی japirona
 • japiro تۆمارکردنی گۆکردنی japiro
 • añamechu تۆمارکردنی گۆکردنی añamechu
 • Ange تۆمارکردنی گۆکردنی Ange [anatomy in Mapudungun]
 • apo تۆمارکردنی گۆکردنی apo [wild animals]
 • apepu تۆمارکردنی گۆکردنی apepu [frutas]
 • ápe تۆمارکردنی گۆکردنی ápe
 • añetete تۆمارکردنی گۆکردنی añetete
 • añarako تۆمارکردنی گۆکردنی añarako
 • año تۆمارکردنی گۆکردنی año [years]
 • amambái تۆمارکردنی گۆکردنی amambái [plantas]
 • upéva تۆمارکردنی گۆکردنی upéva
 • péa تۆمارکردنی گۆکردنی péa
 • amóa تۆمارکردنی گۆکردنی amóa
 • ambere تۆمارکردنی گۆکردنی ambere [Reptil, animales]
 • hose تۆمارکردنی گۆکردنی hose [noun, pipe, pants, tube]
 • Hose'i تۆمارکردنی گۆکردنی Hose'i
 • sele تۆمارکردنی گۆکردنی sele [animals, acequia, fiumi]
 • Kalo تۆمارکردنی گۆکردنی Kalo [moons, astronomy, names]
 • amanose تۆمارکردنی گۆکردنی amanose
 • ambuéva تۆمارکردنی گۆکردنی ambuéva

دەستەوشەکان

 • Nde rerrespeta nde rupe تۆمارکردنی گۆکردنی Nde rerrespeta nde rupe [هی تر]
 • Nde tavy تۆمارکردنی گۆکردنی Nde tavy [جنێو و قسەی قۆڕ]