بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

 • jasuka تۆمارکردنی گۆکردنی jasuka
 • Sypavê تۆمارکردنی گۆکردنی Sypavê
 • ñaguata تۆمارکردنی گۆکردنی ñaguata
 • Venesuéla تۆمارکردنی گۆکردنی Venesuéla
 • jurukechẽ تۆمارکردنی گۆکردنی jurukechẽ
 • tĩcha'ĩ تۆمارکردنی گۆکردنی tĩcha'ĩ
 • avatisoka تۆمارکردنی گۆکردنی avatisoka
 • ñe'a تۆمارکردنی گۆکردنی ñe'a
 • ndapejupiri تۆمارکردنی گۆکردنی ndapejupiri
 • ndorojupiri تۆمارکردنی گۆکردنی ndorojupiri
 • ndajajupiri تۆمارکردنی گۆکردنی ndajajupiri
 • ndojupiri تۆمارکردنی گۆکردنی ndojupiri
 • nderejupiri تۆمارکردنی گۆکردنی nderejupiri
 • ndajupiri تۆمارکردنی گۆکردنی ndajupiri
 • Jupi تۆمارکردنی گۆکردنی Jupi [Pernambuco, município brasileiro]
 • napekororõi تۆمارکردنی گۆکردنی napekororõi
 • norokororõi تۆمارکردنی گۆکردنی norokororõi
 • nañakororõi تۆمارکردنی گۆکردنی nañakororõi
 • nokororõi تۆمارکردنی گۆکردنی nokororõi
 • nerekororõi تۆمارکردنی گۆکردنی nerekororõi
 • nakororõi تۆمارکردنی گۆکردنی nakororõi
 • kororõ تۆمارکردنی گۆکردنی kororõ
 • ndepjapoi تۆمارکردنی گۆکردنی ndepjapoi
 • ojehayhu تۆمارکردنی گۆکردنی ojehayhu
 • ahámi تۆمارکردنی گۆکردنی ahámi
 • peipyvu تۆمارکردنی گۆکردنی peipyvu
 • roipyvu تۆمارکردنی گۆکردنی roipyvu
 • jaipyvu تۆمارکردنی گۆکردنی jaipyvu
 • oipyvu تۆمارکردنی گۆکردنی oipyvu
 • reipyvu تۆمارکردنی گۆکردنی reipyvu
 • aipyvu تۆمارکردنی گۆکردنی aipyvu
 • pyvu تۆمارکردنی گۆکردنی pyvu
 • sombrero تۆمارکردنی گۆکردنی sombrero [hats, spanish, loanword]
 • ojopara تۆمارکردنی گۆکردنی ojopara
 • kuarahysẽpe تۆمارکردنی گۆکردنی kuarahysẽpe
 • térã تۆمارکردنی گۆکردنی térã
 • Tuykia تۆمارکردنی گۆکردنی Tuykia
 • Alemáña تۆمارکردنی گۆکردنی Alemáña
 • Vienã تۆمارکردنی گۆکردنی Vienã
 • vengaliñe'ẽ تۆمارکردنی گۆکردنی vengaliñe'ẽ
 • Vangyladẽ تۆمارکردنی گۆکردنی Vangyladẽ
 • ypa'ũ تۆمارکردنی گۆکردنی ypa'ũ
 • tetãguakuéra تۆمارکردنی گۆکردنی tetãguakuéra
 • Kolómbia تۆمارکردنی گۆکردنی Kolómbia
 • Nikaragua تۆمارکردنی گۆکردنی Nikaragua [countries, country]
 • pa'ũnguéra تۆمارکردنی گۆکردنی pa'ũnguéra
 • yvatekue تۆمارکردنی گۆکردنی yvatekue
 • yvytyvéva تۆمارکردنی گۆکردنی yvytyvéva
 • oñemosãso تۆمارکردنی گۆکردنی oñemosãso
 • yvatekuarahyreike تۆمارکردنی گۆکردنی yvatekuarahyreike