بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

 • بنامٚ می پئر و مأر تۆمارکردنی گۆکردنی بنامٚ می پئر و مأر
 • pog nmo thoin تۆمارکردنی گۆکردنی pog nmo thoin [Irish]
 • هلوچین تۆمارکردنی گۆکردنی هلوچین
 • الجاقبا تۆمارکردنی گۆکردنی الجاقبا [الجاقبا]
 • embora تۆمارکردنی گۆکردنی embora
 • bacchiad تۆمارکردنی گۆکردنی bacchiad
 • کتام تۆمارکردنی گۆکردنی کتام [کتام]
 • گیشبد تۆمارکردنی گۆکردنی گیشبد
 • gilaki تۆمارکردنی گۆکردنی gilaki
 • lüc تۆمارکردنی گۆکردنی lüc
 • badfila تۆمارکردنی گۆکردنی badfila
 • kөrc تۆمارکردنی گۆکردنی kөrc
 • Căf تۆمارکردنی گۆکردنی Căf
 • Căk تۆمارکردنی گۆکردنی Căk
 • Dөl'äzөn تۆمارکردنی گۆکردنی Dөl'äzөn
 • Tөk'ädөn تۆمارکردنی گۆکردنی Tөk'ädөn
 • Dim'ädөn تۆمارکردنی گۆکردنی Dim'ädөn
 • Xoš'ädөn تۆمارکردنی گۆکردنی Xoš'ädөn
 • Dөkөtөn تۆمارکردنی گۆکردنی Dөkөtөn
 • Kөtөn تۆمارکردنی گۆکردنی Kөtөn
 • Läbar تۆمارکردنی گۆکردنی Läbar
 • Muccө تۆمارکردنی گۆکردنی Muccө
 • Foduštөn تۆمارکردنی گۆکردنی Foduštөn
 • Luccө تۆمارکردنی گۆکردنی Luccө
 • Fuštөn تۆمارکردنی گۆکردنی Fuštөn
 • Väkөtөn تۆمارکردنی گۆکردنی Väkөtөn
 • Vakөtөn تۆمارکردنی گۆکردنی Vakөtөn
 • Vosusөn تۆمارکردنی گۆکردنی Vosusөn
 • Măsu تۆمارکردنی گۆکردنی Măsu
 • murju تۆمارکردنی گۆکردنی murju
 • Milöm تۆمارکردنی گۆکردنی Milöm
 • Miröm تۆمارکردنی گۆکردنی Miröm
 • Kөrä تۆمارکردنی گۆکردنی Kөrä
 • Kä تۆمارکردنی گۆکردنی
 • Kөlä'i تۆمارکردنی گۆکردنی Kөlä'i
 • Katөk تۆمارکردنی گۆکردنی Katөk
 • Kiš تۆمارکردنی گۆکردنی Kiš
 • Kөnduj تۆمارکردنی گۆکردنی Kөnduj
 • Kăs تۆمارکردنی گۆکردنی Kăs
 • Käpiš تۆمارکردنی گۆکردنی Käpiš
 • jif تۆمارکردنی گۆکردنی jif [food]
 • Kөtir تۆمارکردنی گۆکردنی Kөtir
 • Jurof تۆمارکردنی گۆکردنی Jurof
 • Jălөstөn تۆمارکردنی گۆکردنی Jălөstөn
 • Xurum تۆمارکردنی گۆکردنی Xurum
 • Jinjirë تۆمارکردنی گۆکردنی Jinjirë
 • Xurtăv تۆمارکردنی گۆکردنی Xurtăv
 • Xurxos تۆمارکردنی گۆکردنی Xurxos
 • Xăxur تۆمارکردنی گۆکردنی Xăxur
 • Xăl Jön تۆمارکردنی گۆکردنی Xăl Jön