بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

وشەکان

 • مشاهده شدن تۆمارکردنی گۆکردنی مشاهده شدن
 • اتخاذ کردن تۆمارکردنی گۆکردنی اتخاذ کردن
 • یمانان تۆمارکردنی گۆکردنی یمانان
 • برگزیت تۆمارکردنی گۆکردنی برگزیت
 • محاذی تۆمارکردنی گۆکردنی محاذی [محاذی]
 • بیچره تۆمارکردنی گۆکردنی بیچره
 • رستاخیزش تۆمارکردنی گۆکردنی رستاخیزش
 • تبرخلاف تۆمارکردنی گۆکردنی تبرخلاف
 • پدشاهی تۆمارکردنی گۆکردنی پدشاهی
 • جلجتا تۆمارکردنی گۆکردنی جلجتا
 • اذیتی تۆمارکردنی گۆکردنی اذیتی
 • João تۆمارکردنی گۆکردنی João [male name, nome masculino, Juuan Juùan, Juuau Juùaù, Juuău Juùăù, Juau Jùaù, Juău Jùăù, Juan Jùan]
 • عزرمی تۆمارکردنی گۆکردنی عزرمی
 • accnum تۆمارکردنی گۆکردنی accnum
 • تریامترن تۆمارکردنی گۆکردنی تریامترن
 • آفندیدن تۆمارکردنی گۆکردنی آفندیدن
 • kalem تۆمارکردنی گۆکردنی kalem [names, kalem]
 • چیی تۆمارکردنی گۆکردنی چیی
 • وسطۀ تۆمارکردنی گۆکردنی وسطۀ
 • ‌خندی تۆمارکردنی گۆکردنی ‌خندی
 • کارته تۆمارکردنی گۆکردنی کارته
 • بیت‌ئیل تۆمارکردنی گۆکردنی بیت‌ئیل
 • شفای تۆمارکردنی گۆکردنی شفای
 • صحبتات تۆمارکردنی گۆکردنی صحبتات
 • prayer تۆمارکردنی گۆکردنی prayer [noun, worship, worshipper, prayer]
 • دۆ تۆمارکردنی گۆکردنی دۆ
 • بتسونم تۆمارکردنی گۆکردنی بتسونم
 • نیگو تۆمارکردنی گۆکردنی نیگو
 • وفّر تۆمارکردنی گۆکردنی وفّر
 • سنکرون شدن تۆمارکردنی گۆکردنی سنکرون شدن [synchronized]
 • ابواحیحه تۆمارکردنی گۆکردنی ابواحیحه
 • شیرکی‌پیچ تۆمارکردنی گۆکردنی شیرکی‌پیچ
 • سوماک رندی تۆمارکردنی گۆکردنی سوماک رندی
 • خفیر تۆمارکردنی گۆکردنی خفیر
 • ملوّنه ی تۆمارکردنی گۆکردنی ملوّنه ی
 • سَوک تۆمارکردنی گۆکردنی سَوک
 • مُلهَم تۆمارکردنی گۆکردنی مُلهَم
 • بنی_زهره تۆمارکردنی گۆکردنی بنی_زهره
 • نوبته تۆمارکردنی گۆکردنی نوبته
 • جبل‌الصارق تۆمارکردنی گۆکردنی جبل‌الصارق
 • Rabia al Adawiya Al Qadsiyya تۆمارکردنی گۆکردنی Rabia al Adawiya Al Qadsiyya
 • دقیقت تۆمارکردنی گۆکردنی دقیقت
 • داست تۆمارکردنی گۆکردنی داست
 • ‌جنگد تۆمارکردنی گۆکردنی ‌جنگد
 • Huault تۆمارکردنی گۆکردنی Huault
 • سرتم تۆمارکردنی گۆکردنی سرتم
 • برجیدن تۆمارکردنی گۆکردنی برجیدن
 • انبیل تۆمارکردنی گۆکردنی انبیل
 • جادوی تۆمارکردنی گۆکردنی جادوی
 • کادوی تۆمارکردنی گۆکردنی کادوی

دەستەوشەکان

 • مرکز خرید تۆمارکردنی گۆکردنی مرکز خرید [دەستەوشەکانی کڕین]
 • مکلا تۆمارکردنی گۆکردنی مکلا [هی تر]
 • میکسدزون تۆمارکردنی گۆکردنی میکسدزون [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • درِ دروازه رو میشه بست، امّا درِ دهن مردم ر تۆمارکردنی گۆکردنی درِ دروازه رو میشه بست، امّا درِ دهن مردم ر [Proverbs & Sayings]
 • سختو تۆمارکردنی گۆکردنی سختو [هی تر]
 • سحر‌زند تۆمارکردنی گۆکردنی سحر‌زند [هی تر]
 • اوریاد تۆمارکردنی گۆکردنی اوریاد [دەستەوشەکانی ژیانی ڕۆژانە]
 • مجبول تۆمارکردنی گۆکردنی مجبول [هی تر]
 • قعیقعان تۆمارکردنی گۆکردنی قعیقعان [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • سربلندی قلبش بود تۆمارکردنی گۆکردنی سربلندی قلبش بود [دەستەوشەکانی ژیانی ڕۆژانە]
 • مهرالسنه تۆمارکردنی گۆکردنی مهرالسنه [Proverbs & Sayings]
 • بیمرستاه تۆمارکردنی گۆکردنی بیمرستاه [هی تر]
 • پندر تۆمارکردنی گۆکردنی پندر [ئاراستەکان و شوێن دۆزی]
 • زا ہر جندل گماں بر دند عود تۆمارکردنی گۆکردنی زا ہر جندل گماں بر دند عود [هی تر]
 • ہر ہلاک امت پشیں کہ بود تۆمارکردنی گۆکردنی ہر ہلاک امت پشیں کہ بود [هی تر]
 • باطنش امد محیط ہفت چرخ تۆمارکردنی گۆکردنی باطنش امد محیط ہفت چرخ [هی تر]
 • دست ہر نااہل بیماری کند تۆمارکردنی گۆکردنی دست ہر نااہل بیماری کند [هی تر]
 • آدارایل تۆمارکردنی گۆکردنی آدارایل [هی تر]