بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

 • Liziqi تۆمارکردنی گۆکردنی Liziqi
 • 玉鉴 تۆمارکردنی گۆکردنی 玉鉴
 • 政 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字,politics]
 • 來 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 大 تۆمارکردنی گۆکردنی [Big, dà, Common Words, 常用字, 粵語文字, 粵語文字(簡體), 偏旁, 部首, radical, 對物件嘅形容詞, 汉语常用字, 汉语常用2500字, commonly used characters, frequently used words, 2500 frequently used words]
 • 其 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, 吴语,湖州话]
 • 時 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, surname, 姓, 時]
 • 國 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, くに, こく]
 • 有 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, 有,南昌话, 闽东语口语词]
 • 們 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 地 تۆمارکردنی گۆکردنی [earth, ground, Common Words, 常用字, 粵語文字, 粵語文字(簡體), 地,南昌话]
 • 的 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 它 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, The third person singular (Non-biological items), The third person singular]
 • 體 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 此 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, 此]
 • 意 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, Yi, wisdom mind, intention, noun]
 • 者 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 與 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 最 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 展 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, noun]
 • 路 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, surname, 姓, road]
 • 果 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, fruit]
 • 明 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, surname, 姓, 明, Akira]
 • 或 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, 或, ある, adnominal]
 • 期 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, 吴语,湖州话]
 • 情 تۆمارکردنی گۆکردنی [Qíng-situación-, Common Words, 常用字]
 • 程 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, surname, 姓, proper name]
 • 間 تۆمارکردنی گۆکردنی [あいだ, Between, Common Words, 常用字]
 • 通 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 式 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 樣 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 題 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 已 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, 偏旁, 部首, radical, 汉语常用字, 汉语常用2500字, commonly used characters, frequently used words, 2500 frequently used words]
 • 提 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 比 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, 偏旁, 部首, radical, 汉语常用字, 汉语常用2500字, commonly used characters, frequently used words, 2500 frequently used words, 疊字, 二字疊, 左右疊]
 • 第 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 軍 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 社 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 關 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, surname, 姓]
 • 表 تۆمارکردنی گۆکردنی [table, おもて, Common Words, 常用字]
 • 品 تۆمارکردنی گۆکردنی [しな, Common Words, 常用字, 疊字, 三字疊, 三角疊]
 • 線 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 內 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 象 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, 動物]
 • 質 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 很 تۆمارکردنی گۆکردنی [very, Common Words, 常用字]
 • 麼 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 道 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 並 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字]
 • 各 تۆمارکردنی گۆکردنی [Common Words, 常用字, every, all]