بێژە کردن

زمانێک هەڵبژێرن بۆ بینینی وشە بێژەنەکراوەکان تەنیا لەو زمانە.

 • etzala تۆمارکردنی گۆکردنی etzala
 • Viktor Lowenfeld تۆمارکردنی گۆکردنی Viktor Lowenfeld
 • Wean (Wien) تۆمارکردنی گۆکردنی Wean (Wien) [Austriazismus]
 • Schaff تۆمارکردنی گۆکردنی Schaff [job]
 • Zuwaage تۆمارکردنی گۆکردنی Zuwaage
 • hussen تۆمارکردنی گۆکردنی hussen
 • Tandler تۆمارکردنی گۆکردنی Tandler [names]
 • picken تۆمارکردنی گۆکردنی picken [verb]
 • Sterz تۆمارکردنی گۆکردنی Sterz [names]
 • Bayreith تۆمارکردنی گۆکردنی Bayreith
 • miachteln تۆمارکردنی گۆکردنی miachteln [stinken, Dialekt, Österreich]
 • 1300 تۆمارکردنی گۆکردنی 1300 [dates, century, Calendar]
 • Fuchs تۆمارکردنی گۆکردنی Fuchs [person, mathematician]
 • JavaScript تۆمارکردنی گۆکردنی JavaScript [programming, software]
 • Apoig تۆمارکردنی گۆکردنی Apoig [bavaria]
 • Kärwa-Ziech تۆمارکردنی گۆکردنی Kärwa-Ziech [holydays]
 • oin تۆمارکردنی گۆکردنی oin [pie]
 • dia تۆمارکردنی گۆکردنی dia [noun, imperativo, photographie]
 • Josef Gung'l تۆمارکردنی گۆکردنی Josef Gung'l [Hungarian composer]
 • Marie de Bninska تۆمارکردنی گۆکردنی Marie de Bninska
 • Boajan تۆمارکردنی گۆکردنی Boajan
 • Sleeghe تۆمارکردنی گۆکردنی Sleeghe
 • Sleghe تۆمارکردنی گۆکردنی Sleghe
 • Slege تۆمارکردنی گۆکردنی Slege
 • alleried تۆمارکردنی گۆکردنی alleried