زمان:

فلەمی

[vls]

گەڕانەوە بۆ فلەمی

هاوپۆل: irregular verb

ڕاستاندنی irregular verb گۆکردنەکان

  • zijn گۆکردنی zijn
  • spreken گۆکردنی spreken
  • zien گۆکردنی zien