زمان:

فلەمی

[vls]

گەڕانەوە بۆ فلەمی

هاوپۆل: familieleden

ڕاستاندنی familieleden گۆکردنەکان

  • bomma گۆکردنی bomma
  • bompa گۆکردنی bompa
  • bompie گۆکردنی bompie
  • kozijn گۆکردنی kozijn
  • moeke گۆکردنی moeke