زمان:

وەنیزی

[vec]

گەڕانەوە بۆ وەنیزی

هاوپۆل: rzeczownik

ڕاستاندنی rzeczownik گۆکردنەکان

 • łuna گۆکردنی łuna
 • fòrmuła گۆکردنی fòrmuła
 • 6 گۆکردنی 6
 • bagno گۆکردنی bagno
 • banda گۆکردنی banda
 • 13 گۆکردنی 13
 • Pana گۆکردنی Pana
 • 4 گۆکردنی 4
 • pan گۆکردنی pan
 • autor گۆکردنی autor
 • lampion گۆکردنی lampion
 • pompa گۆکردنی pompa
 • 12 گۆکردنی 12
 • Australia گۆکردنی Australia
 • robinia گۆکردنی robinia
 • pasta گۆکردنی pasta
 • fular گۆکردنی fular
 • tato گۆکردنی tato
 • sól گۆکردنی sól
 • firma گۆکردنی firma
 • rana گۆکردنی rana
 • Malta گۆکردنی Malta
 • par گۆکردنی par
 • procedura گۆکردنی procedura
 • piana گۆکردنی piana
 • nota گۆکردنی nota