زمان:

تورکی

[tr]

گەڕانەوە بۆ تورکی

هاوپۆل: animals

ڕاستاندنی animals گۆکردنەکان

 • kedi گۆکردنی kedi
 • Kaan گۆکردنی Kaan
 • balık گۆکردنی balık
 • hayvan گۆکردنی hayvan
 • sola گۆکردنی sola
 • kartal گۆکردنی kartal
 • ezel گۆکردنی ezel
 • aardvark گۆکردنی aardvark
 • kot گۆکردنی kot
 • verme گۆکردنی verme
 • avel گۆکردنی avel
 • mantis گۆکردنی mantis
 • Panter گۆکردنی Panter
 • kolibri گۆکردنی kolibri
 • akrep گۆکردنی akrep
 • fauna گۆکردنی fauna
 • kani گۆکردنی kani
 • oğlak گۆکردنی oğlak
 • koro گۆکردنی koro
 • boxer گۆکردنی boxer
 • maki گۆکردنی maki
 • gazel گۆکردنی gazel
 • salamandra گۆکردنی salamandra
 • tarantula گۆکردنی tarantula
 • iguana گۆکردنی iguana
 • yak گۆکردنی yak
 • gato گۆکردنی gato
 • orangutan گۆکردنی orangutan
 • hare گۆکردنی hare
 • cet گۆکردنی cet
 • flamingo گۆکردنی flamingo
 • labrador گۆکردنی labrador
 • bizon گۆکردنی bizon
 • okapi گۆکردنی okapi
 • hona گۆکردنی hona
 • Tapir گۆکردنی Tapir
 • kobra گۆکردنی kobra
 • kura گۆکردنی kura
 • spin گۆکردنی spin
 • sele گۆکردنی sele
 • etalon گۆکردنی etalon
 • kermes گۆکردنی kermes
 • hipopotam گۆکردنی hipopotam
 • hin گۆکردنی hin
 • pelikan گۆکردنی pelikan
 • lup گۆکردنی lup
 • mors گۆکردنی mors
 • langur گۆکردنی langur
 • trap گۆکردنی trap
 • kondor گۆکردنی kondor
 • muflon گۆکردنی muflon
 • salpa گۆکردنی salpa