زمان:

کلینگۆن

[tlh]

گەڕانەوە بۆ کلینگۆن

هاوپۆل: question words

ڕاستاندنی question words گۆکردنەکان

  • chay' گۆکردنی chay'
  • nuq گۆکردنی nuq
  • qatlh گۆکردنی qatlh
  • nuqDaq گۆکردنی nuqDaq
  • 'ar گۆکردنی 'ar
  • 'Iv گۆکردنی 'Iv
  • ghorgh گۆکردنی ghorgh