زمان:

سویدی

[Svenska]

گەڕانەوە بۆ سویدی

2.250 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • uppsaliensisk تۆمارکردنی گۆکردنی uppsaliensisk [svenska adjektiv]
 • sockenbarn تۆمارکردنی گۆکردنی sockenbarn
 • kyrkbröllop تۆمارکردنی گۆکردنی kyrkbröllop
 • sjögrässallad تۆمارکردنی گۆکردنی sjögrässallad
 • stilbrytande تۆمارکردنی گۆکردنی stilbrytande [svenska adjektiv]
 • vegrullar تۆمارکردنی گۆکردنی vegrullar
 • Kaliumsorbat تۆمارکردنی گۆکردنی Kaliumsorbat
 • pastöriserad تۆمارکردنی گۆکردنی pastöriserad
 • karragenan تۆمارکردنی گۆکردنی karragenan
 • sirke تۆمارکردنی گۆکردنی sirke [kulle, Croatia]
 • unisex تۆمارکردنی گۆکردنی unisex [clothes, shoes, aggettivo]
 • Kasein تۆمارکردنی گۆکردنی Kasein [protein]
 • tvåspaltig تۆمارکردنی گۆکردنی tvåspaltig [svenska adjektiv]
 • abducera تۆمارکردنی گۆکردنی abducera [svenska verb]
 • låsning تۆمارکردنی گۆکردنی låsning
 • stressrelaterad تۆمارکردنی گۆکردنی stressrelaterad
 • gymnasieungdom تۆمارکردنی گۆکردنی gymnasieungdom
 • sonor تۆمارکردنی گۆکردنی sonor [adjectiu masculí, adjectius, adjective]
 • delfående تۆمارکردنی گۆکردنی delfående
 • återhämtningsfas تۆمارکردنی گۆکردنی återhämtningsfas
 • tankeskillnad تۆمارکردنی گۆکردنی tankeskillnad [svenska substantiv]
 • hydrolys تۆمارکردنی گۆکردنی hydrolys [kemi]
 • Munck av Fulkila تۆمارکردنی گۆکردنی Munck av Fulkila
 • viljestyrd تۆمارکردنی گۆکردنی viljestyrd [svenska adjektiv, fysiologi]
 • stereotyper تۆمارکردنی گۆکردنی stereotyper
 • syreskuld تۆمارکردنی گۆکردنی syreskuld [training]
 • laktovegetarian تۆمارکردنی گۆکردنی laktovegetarian
 • underström تۆمارکردنی گۆکردنی underström
 • av naturen تۆمارکردنی گۆکردنی av naturen
 • förmyndarregering تۆمارکردنی گۆکردنی förmyndarregering