زمان:

سیسیلی

[Sicilianu]

گەڕانەوە بۆ سیسیلی

1.005 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • surfaru تۆمارکردنی گۆکردنی surfaru
 • gialinu تۆمارکردنی گۆکردنی gialinu
 • soggiru تۆمارکردنی گۆکردنی soggiru
 • valintizza تۆمارکردنی گۆکردنی valintizza
 • zuccaru تۆمارکردنی گۆکردنی zuccaru [sugar]
 • cannaliari تۆمارکردنی گۆکردنی cannaliari
 • foci تۆمارکردنی گۆکردنی foci [noun pl., sharpness, concentration]
 • acula تۆمارکردنی گۆکردنی acula [eagle]
 • Signa تۆمارکردنی گۆکردنی Signa [geografía, nome di città, Toscana, Toponomastic]
 • Siri تۆمارکردنی گۆکردنی Siri [brazilian dishes, female names, software, flicknamn, förnamn, egennamn]
 • Parra تۆمارکردنی گۆکردنی Parra [surnames, company]
 • ula تۆمارکردنی گۆکردنی ula
 • vaddira تۆمارکردنی گۆکردنی vaddira
 • utu تۆمارکردنی گۆکردنی utu [utu]
 • spitu تۆمارکردنی گۆکردنی spitu
 • addisiari تۆمارکردنی گۆکردنی addisiari
 • cufularu تۆمارکردنی گۆکردنی cufularu
 • pinninu تۆمارکردنی گۆکردنی pinninu
 • bratta تۆمارکردنی گۆکردنی bratta
 • crucchè تۆمارکردنی گۆکردنی crucchè
 • scalimmiri تۆمارکردنی گۆکردنی scalimmiri
 • ciappa تۆمارکردنی گۆکردنی ciappa
 • trippiari تۆمارکردنی گۆکردنی trippiari
 • crivu تۆمارکردنی گۆکردنی crivu
 • prumisa تۆمارکردنی گۆکردنی prumisa
 • palorgiu تۆمارکردنی گۆکردنی palorgiu
 • rispusteri تۆمارکردنی گۆکردنی rispusteri
 • rappu تۆمارکردنی گۆکردنی rappu
 • murticu تۆمارکردنی گۆکردنی murticu
 • Misa تۆمارکردنی گۆکردنی Misa [river (Italy), rzeczownik, noun]