زمان:

پۆڵەندی

[pl]

گەڕانەوە بۆ پۆڵەندی

هاوپۆل: (act) towards their mutual satisfaction

ڕاستاندنی (act) towards their mutual satisfaction گۆکردنەکان