زمان:

مالایی

[ms]

گەڕانەوە بۆ مالایی

هاوپۆل: names

ڕاستاندنی names گۆکردنەکان

 • abdi گۆکردنی abdi
 • apa گۆکردنی apa
 • asma گۆکردنی asma
 • baki گۆکردنی baki
 • batu گۆکردنی batu
 • beca گۆکردنی beca
 • Berat گۆکردنی Berat
 • beri گۆکردنی beri
 • betik گۆکردنی betik
 • budak گۆکردنی budak
 • buruk گۆکردنی buruk
 • canda گۆکردنی canda
 • cuci گۆکردنی cuci
 • dara گۆکردنی dara
 • feri گۆکردنی feri
 • fikir گۆکردنی fikir
 • garu گۆکردنی garu
 • hitam گۆکردنی hitam
 • iklim گۆکردنی iklim
 • inci گۆکردنی inci
 • kala گۆکردنی kala
 • kamar گۆکردنی kamar
 • kamu گۆکردنی kamu
 • kasar گۆکردنی kasar
 • kawan گۆکردنی kawan
 • kaya گۆکردنی kaya
 • kelnar گۆکردنی kelnar
 • koyak گۆکردنی koyak
 • leher گۆکردنی leher
 • mahal گۆکردنی mahal
 • nuri گۆکردنی nuri
 • panas گۆکردنی panas
 • pekak گۆکردنی pekak
 • Razak گۆکردنی Razak
 • satu گۆکردنی satu
 • sudi گۆکردنی sudi
 • suka گۆکردنی suka
 • ular گۆکردنی ular
 • umur گۆکردنی umur