زمان:

لاتینی

[la]

گەڕانەوە بۆ لاتینی

هاوپۆل: body parts

ڕاستاندنی body parts گۆکردنەکان

 • oculus گۆکردنی oculus
 • lingua گۆکردنی lingua
 • sanguis گۆکردنی sanguis
 • Auris گۆکردنی Auris
 • fascia گۆکردنی fascia
 • cloaca گۆکردنی cloaca
 • rectum گۆکردنی rectum
 • mamma گۆکردنی mamma
 • pectus گۆکردنی pectus
 • manus گۆکردنی manus
 • foramen گۆکردنی foramen
 • digitus گۆکردنی digitus
 • nasus گۆکردنی nasus
 • cutis گۆکردنی cutis
 • uterus گۆکردنی uterus
 • genu گۆکردنی genu
 • iecur گۆکردنی iecur
 • pulso گۆکردنی pulso