زمان:

کۆری

[한국어]

گەڕانەوە بۆ کۆری

6.715 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • 쿵덕쿵덕 تۆمارکردنی گۆکردنی 쿵덕쿵덕
 • 두려움이 깔리다 تۆمارکردنی گۆکردنی 두려움이 깔리다
 • 조반류 تۆمارکردنی گۆکردنی 조반류
 • 용반류 تۆمارکردنی گۆکردنی 용반류
 • 질척거리다 تۆمارکردنی گۆکردنی 질척거리다
 • 헌옷수거함 تۆمارکردنی گۆکردنی 헌옷수거함
 • 백업하다 تۆمارکردنی گۆکردنی 백업하다
 • 덤벙덤벙 تۆمارکردنی گۆکردنی 덤벙덤벙
 • 영상통화 تۆمارکردنی گۆکردنی 영상통화
 • 저가항공 تۆمارکردنی گۆکردنی 저가항공
 • 해가 지다 تۆمارکردنی گۆکردنی 해가 지다
 • 줄만 تۆمارکردنی گۆکردنی 줄만
 • 맞습니다 تۆمارکردنی گۆکردنی 맞습니다
 • 안그래도 تۆمارکردنی گۆکردنی 안그래도
 • 맛이 어떻습니까? تۆمارکردنی گۆکردنی 맛이 어떻습니까?
 • 하지않았습니까? تۆمارکردنی گۆکردنی 하지않았습니까?
 • 했습니다 تۆمارکردنی گۆکردنی 했습니다
 • 무색하다 تۆمارکردنی گۆکردنی 무색하다
 • 등목 تۆمارکردنی گۆکردنی 등목
 • 알아들어요 تۆمارکردنی گۆکردنی 알아들어요
 • 재점화 تۆمارکردنی گۆکردنی 재점화
 • 탔어 تۆمارکردنی گۆکردنی 탔어
 • 탔어요 تۆمارکردنی گۆکردنی 탔어요
 • 탑니다 تۆمارکردنی گۆکردنی 탑니다
 • 후회해 تۆمارکردنی گۆکردنی 후회해
 • 졌어요 تۆمارکردنی گۆکردنی 졌어요
 • 졌어 تۆمارکردنی گۆکردنی 졌어
 • 졌다 تۆمارکردنی گۆکردنی 졌다
 • 져요 تۆمارکردنی گۆکردنی 져요
 • sasaeng تۆمارکردنی گۆکردنی sasaeng [celebrity culture, Korean pop cullture, k-pop]