زمان:

کۆری

[한국어]

گەڕانەوە بۆ کۆری

3.690 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • 윤숙 تۆمارکردنی گۆکردنی 윤숙 [name]
 • 었언 تۆمارکردنی گۆکردنی 었언
 • 고채 تۆمارکردنی گۆکردنی 고채
 • 촌이 تۆمارکردنی گۆکردنی 촌이
 • 종갑 تۆمارکردنی گۆکردنی 종갑 [name]
 • 씨발 تۆمارکردنی گۆکردنی 씨발
 • 열라 تۆمارکردنی گۆکردنی 열라
 • 신성모 تۆمارکردنی گۆکردنی 신성모 [South Korean, Defense Ministers, Prime Minister, 1900s]
 • 쁘쁘 تۆمارکردنی گۆکردنی 쁘쁘
 • 무슨 뜻이죠 تۆمارکردنی گۆکردنی 무슨 뜻이죠
 • 전재홍 تۆمارکردنی گۆکردنی 전재홍 [film director]
 • 백두산과 울릉도에는 칼데라 지형이 있다. تۆمارکردنی گۆکردنی 백두산과 울릉도에는 칼데라 지형이 있다.
 • 언제든제 تۆمارکردنی گۆکردنی 언제든제
 • 짱나 تۆمارکردنی گۆکردنی 짱나
 • 饥寒 تۆمارکردنی گۆکردنی 饥寒
 • 饭盒 تۆمارکردنی گۆکردنی 饭盒
 • 약혼했어요 تۆمارکردنی گۆکردنی 약혼했어요
 • 글세요 تۆمارکردنی گۆکردنی 글세요
 • 고피 تۆمارکردنی گۆکردنی 고피
 • 거피 تۆمارکردنی گۆکردنی 거피
 • 메기매은탕 تۆمارکردنی گۆکردنی 메기매은탕
 • 뚝베기 불고기 تۆمارکردنی گۆکردنی 뚝베기 불고기
 • 메가급 تۆمارکردنی گۆکردنی 메가급
 • 증선위 تۆمارکردنی گۆکردنی 증선위
 • 글러요 تۆمارکردنی گۆکردنی 글러요
 • 나랑있어 تۆمارکردنی گۆکردنی 나랑있어
 • 웃픈 تۆمارکردنی گۆکردنی 웃픈
 • 명동역 تۆمارکردنی گۆکردنی 명동역 [駅名]
 • 동대몬역 تۆمارکردنی گۆکردنی 동대몬역 [駅名]
 • Dohyeon تۆمارکردنی گۆکردنی Dohyeon