زمان:

کۆری

[한국어]

گەڕانەوە بۆ کۆری

6.940 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • 陰陽五行 تۆمارکردنی گۆکردنی 陰陽五行 [四字熟語, yin yang, 음양오행]
 • 一到 تۆمارکردنی گۆکردنی 一到 [일도]
 • 一刀 تۆمارکردنی گۆکردنی 一刀 [일도]
 • 一度 تۆمارکردنی گۆکردنی 一度 [number+counter, 일도]
 • 一道 تۆمارکردنی گۆکردنی 一道 [일도]
 • 揭揚 تۆمارکردنی گۆکردنی 揭揚 [게양]
 • 休憩 تۆمارکردنی گۆکردنی 休憩 [휴게]
 • 逍遙 تۆمارکردنی گۆکردنی 逍遙 [소요]
 • 所要 تۆمارکردنی گۆکردنی 所要 [소요]
 • 騷擾 تۆمارکردنی گۆکردنی 騷擾 [소요]
 • 修辭 تۆمارکردنی گۆکردنی 修辭 [수사]
 • 搜査 تۆمارکردنی گۆکردنی 搜査 [수사]
 • 數詞 تۆمارکردنی گۆکردنی 數詞 [수사]
 • 手寫 تۆمارکردنی گۆکردنی 手寫 [수사]
 • 中華 تۆمارکردنی گۆکردنی 中華 [Chûng-fà, 중화]
 • 中和 تۆمارکردنی گۆکردنی 中和 [중화]
 • 수교수진 تۆمارکردنی گۆکردنی 수교수진
 • 닿은 تۆمارکردنی گۆکردنی 닿은
 • 육세절기 تۆمارکردنی گۆکردنی 육세절기
 • 육절기 تۆمارکردنی گۆکردنی 육절기
 • 내게서 تۆمارکردنی گۆکردنی 내게서
 • 얻은 تۆمارکردنی گۆکردنی 얻은
 • 최서우 تۆمارکردنی گۆکردنی 최서우 [ski jumper, ski jumping]
 • 만남익 تۆمارکردنی گۆکردنی 만남익
 • 일종으로 تۆمارکردنی گۆکردنی 일종으로
 • 기준에는 تۆمارکردنی گۆکردنی 기준에는
 • 발생하지 تۆمارکردنی گۆکردنی 발생하지
 • 서투른 تۆمارکردنی گۆکردنی 서투른
 • 전체에 تۆمارکردنی گۆکردنی 전체에
 • 보고되었다 تۆمارکردنی گۆکردنی 보고되었다