زمان:

کۆری

[한국어]

گەڕانەوە بۆ کۆری

6.182 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • 되감기 تۆمارکردنی گۆکردنی 되감기
 • 유혈사태 تۆمارکردنی گۆکردنی 유혈사태
 • 장지 تۆمارکردنی گۆکردنی 장지
 • 결여되다 تۆمارکردنی گۆکردنی 결여되다
 • 폭발물 탐지견 تۆمارکردنی گۆکردنی 폭발물 탐지견
 • 마약 탐지견 تۆمارکردنی گۆکردنی 마약 탐지견
 • 마약탐지견 تۆمارکردنی گۆکردنی 마약탐지견
 • 솔릭 تۆمارکردنی گۆکردنی 솔릭 [기상, 태풍]
 • 전개되다 تۆمارکردنی گۆکردنی 전개되다
 • 갑빠 تۆمارکردنی گۆکردنی 갑빠 [bts]
 • 안아보다 تۆمارکردنی گۆکردنی 안아보다
 • 작가상 تۆمارکردنی گۆکردنی 작가상
 • 신종 تۆمارکردنی گۆکردنی 신종
 • 앉을까요 تۆمارکردنی گۆکردنی 앉을까요
 • 많으니까 تۆمارکردنی گۆکردنی 많으니까
 • 내려 주다 تۆمارکردنی گۆکردنی 내려 주다
 • 알고 오다 تۆمارکردنی گۆکردنی 알고 오다
 • 말소리 تۆمارکردنی گۆکردنی 말소리
 • 남겼어 تۆمارکردنی گۆکردنی 남겼어
 • 윈쪽 تۆمارکردنی گۆکردنی 윈쪽
 • 로프웨이 تۆمارکردنی گۆکردنی 로프웨이
 • 리무진 버스 تۆمارکردنی گۆکردنی 리무진 버스
 • 신칸센 تۆمارکردنی گۆکردنی 신칸센
 • 머리가 아프다 تۆمارکردنی گۆکردنی 머리가 아프다
 • 목이 아프다 تۆمارکردنی گۆکردنی 목이 아프다
 • 배가 아프다 تۆمارکردنی گۆکردنی 배가 아프다
 • 기침이 나다 تۆمارکردنی گۆکردنی 기침이 나다
 • 조용하게 تۆمارکردنی گۆکردنی 조용하게
 • 브라질인 تۆمارکردنی گۆکردنی 브라질인
 • 이탈리아인 تۆمارکردنی گۆکردنی 이탈리아인