زمان:

کۆری

[한국어]

گەڕانەوە بۆ کۆری

3.668 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • 統率力 تۆمارکردنی گۆکردنی 統率力
 • 敎員 تۆمارکردنی گۆکردنی 敎員
 • 硏究 تۆمارکردنی گۆکردنی 硏究
 • 作業 تۆمارکردنی گۆکردنی 作業 [School]
 • 假想現實 تۆمارکردنی گۆکردنی 假想現實
 • 臆測 تۆمارکردنی گۆکردنی 臆測
 • 結晶 تۆمارکردنی گۆکردنی 結晶 [けっしょう]
 • 醫師 تۆمارکردنی گۆکردنی 醫師 [의사]
 • 意思 تۆمارکردنی گۆکردنی 意思 [의사]
 • 意思決定 تۆمارکردنی گۆکردنی 意思決定
 • 道德判斷 تۆمارکردنی گۆکردنی 道德判斷
 • 事實判斷 تۆمارکردنی گۆکردنی 事實判斷
 • 價値判斷 تۆمارکردنی گۆکردنی 價値判斷
 • 포뮬리즘 تۆمارکردنی گۆکردنی 포뮬리즘
 • 雛兒 تۆمارکردنی گۆکردنی 雛兒
 • 추아 تۆمارکردنی گۆکردنی 추아
 • 間歇的 تۆمارکردنی گۆکردنی 間歇的
 • 不規則的 تۆمارکردنی گۆکردنی 不規則的
 • 規則的 تۆمارکردنی گۆکردنی 規則的
 • 將軍塚 تۆمارکردنی گۆکردنی 將軍塚
 • 倭 تۆمارکردنی گۆکردنی [やまと, わ]
 • 倭王 تۆمارکردنی گۆکردنی 倭王
 • 덴노 تۆمارکردنی گۆکردنی 덴노
 • 天皇 تۆمارکردنی گۆکردنی 天皇 [emperor, ruler, 天皇, Japanese people, Emperor of Japan]
 • 日王 تۆمارکردنی گۆکردنی 日王
 • 日皇 تۆمارکردنی گۆکردنی 日皇
 • 放水 تۆمارکردنی گۆکردنی 放水
 • 放火 تۆمارکردنی گۆکردنی 放火 [ほうか]
 • 防火 تۆمارکردنی گۆکردنی 防火 [防火]
 • 防彈 تۆمارکردنی گۆکردنی 防彈