زمان:

ئیلۆکۆ

[Ilokano]

گەڕانەوە بۆ ئیلۆکۆ

760 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • ngalngal تۆمارکردنی گۆکردنی ngalngal
 • numo تۆمارکردنی گۆکردنی numo
 • tindira تۆمارکردنی گۆکردنی tindira
 • tendera تۆمارکردنی گۆکردنی tendera [svenska verb]
 • saö mi ditoy تۆمارکردنی گۆکردنی saö mi ditoy
 • Samtoy تۆمارکردنی گۆکردنی Samtoy
 • Pagsasao nga Ilokano تۆمارکردنی گۆکردنی Pagsasao nga Ilokano
 • Iluko تۆمارکردنی گۆکردنی Iluko
 • iloko تۆمارکردنی گۆکردنی iloko [nyelv, language]
 • amona تۆمارکردنی گۆکردنی amona
 • Kulibangbang تۆمارکردنی گۆکردنی Kulibangbang [Iloco, Iloko, Ilocano, Ilokano]
 • Judiel Nieva تۆمارکردنی گۆکردنی Judiel Nieva [people]
 • martrese تۆمارکردنی گۆکردنی martrese [/Marso+trese(iloko-spanish word)/march+13/]
 • siensia sosial تۆمارکردنی گۆکردنی siensia sosial
 • dayto تۆمارکردنی گۆکردنی dayto [Pamulinawen, Iloco song]
 • 'toy تۆمارکردنی گۆکردنی 'toy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Dika تۆمارکردنی گۆکردنی Dika [Pamulinawen, Iloco song, svenska verb]
 • agruknoy تۆمارکردنی گۆکردنی agruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • emmam تۆمارکردنی گۆکردنی emmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Issemmo تۆمارکردنی گۆکردنی Issemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • kalipatan تۆمارکردنی گۆکردنی kalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • ta تۆمارکردنی گۆکردنی ta [British, colloquialism, thanks, Scrabble words]
 • nasudi تۆمارکردنی گۆکردنی nasudi [Pamulinawen, Iloco song]
 • unay تۆمارکردنی گۆکردنی unay [Pamulinawen, Iloco song]
 • uray تۆمارکردنی گۆکردنی uray [Pamulinawen, Iloco song]
 • sadin تۆمارکردنی گۆکردنی sadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • ayan تۆمارکردنی گۆکردنی ayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • adu nga تۆمارکردنی گۆکردنی adu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • adda't ditoy تۆمارکردنی گۆکردنی adda't ditoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • mabuybuyak تۆمارکردنی گۆکردنی mabuybuyak [Pamulinawen, Iloco song]