زمان:

ئیلۆکۆ

[Ilokano]

گەڕانەوە بۆ ئیلۆکۆ

760 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • Siam تۆمارکردنی گۆکردنی Siam [obsolete, former name of Thailand, BTS Station, Bangkok, skytrain]
 • Otso تۆمارکردنی گۆکردنی Otso [first names, wild animals]
 • walo تۆمارکردنی گۆکردنی walo [eight, white]
 • siete تۆمارکردنی گۆکردنی siete [número, Númberu, seven, verbi, Numbers]
 • pito تۆمارکردنی گۆکردنی pito [seven, Number, ombligo, tacchino]
 • sais تۆمارکردنی گۆکردنی sais
 • singko تۆمارکردنی گۆکردنی singko
 • Lima تۆمارکردنی گۆکردنی Lima
 • tres تۆمارکردنی گۆکردنی tres [cardinal, números cardinales, 60, talord, numbers in Catalan, numerals, Numbers]
 • dos تۆمارکردنی گۆکردنی dos [dowry, music]
 • dua تۆمارکردنی گۆکردنی dua [Door, one, Number, svenska verb]
 • uno تۆمارکردنی گۆکردنی uno [acronyms, Nimed, Number, music, musical terms, musical notation, sostantivo, pronom, aggettivo, pojknamn, förnamn, egennamn, Numbers, (One)]
 • mitad تۆمارکردنی گۆکردنی mitad
 • kuatro تۆمارکردنی گۆکردنی kuatro
 • pagkapat تۆمارکردنی گۆکردنی pagkapat
 • haan تۆمارکردنی گۆکردنی haan [birds, animals, yes]
 • wen تۆمارکردنی گۆکردنی wen [boil, Skin]
 • Kumusta تۆمارکردنی گۆکردنی Kumusta
 • agbuldos تۆمارکردنی گۆکردنی agbuldos
 • sanglay تۆمارکردنی گۆکردنی sanglay
 • karma تۆمارکردنی گۆکردنی karma [karma]
 • arak تۆمارکردنی گۆکردنی arak
 • agdadait تۆمارکردنی گۆکردنی agdadait
 • agdàdáit تۆمارکردنی گۆکردنی agdàdáit
 • agsasao تۆمارکردنی گۆکردنی agsasao
 • agsàsaó تۆمارکردنی گۆکردنی agsàsaó
 • ùbbíng تۆمارکردنی گۆکردنی ùbbíng
 • kèddéng تۆمارکردنی گۆکردنی kèddéng
 • pannakakita تۆمارکردنی گۆکردنی pannakakita
 • pànnakakíta تۆمارکردنی گۆکردنی pànnakakíta