زمان:

ئیلۆکۆ

[ilo]

گەڕانەوە بۆ ئیلۆکۆ

هاوپۆل: congratulatory expression

ڕاستاندنی congratulatory expression گۆکردنەکان

  • agbiag گۆکردنی agbiag