زمان:

ئیرلەندی

[ga]

گەڕانەوە بۆ ئیرلەندی

هاوپۆل: Number

ڕاستاندنی Number گۆکردنەکان

  • 100 گۆکردنی 100
  • 1984 گۆکردنی 1984
  • anam گۆکردنی anam
  • rua گۆکردنی rua
  • céad گۆکردنی céad
  • cent گۆکردنی cent
  • um گۆکردنی um
  • 1985 گۆکردنی 1985
  • min گۆکردنی min
  • orduimhir گۆکردنی orduimhir