زمان:

فارسی

[پارسی]

گەڕانەوە بۆ فارسی

125 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • سفر تثنیه تۆمارکردنی گۆکردنی سفر تثنیه [عهدین]
 • آبیاریش تۆمارکردنی گۆکردنی آبیاریش
 • اپیلوگ تۆمارکردنی گۆکردنی اپیلوگ
 • مختاری تۆمارکردنی گۆکردنی مختاری
 • فور تۆمارکردنی گۆکردنی فور
 • خانمت تۆمارکردنی گۆکردنی خانمت
 • رانھایی تۆمارکردنی گۆکردنی رانھایی [to direct]
 • خاب تۆمارکردنی گۆکردنی خاب
 • ازوفاژیت تۆمارکردنی گۆکردنی ازوفاژیت [پزشکی/Medicine]
 • سدوزایی تۆمارکردنی گۆکردنی سدوزایی
 • كلرامفنيكل تۆمارکردنی گۆکردنی كلرامفنيكل [دارو/Drug]
 • کیپ وردان کریول تۆمارکردنی گۆکردنی کیپ وردان کریول [زبان/Language]
 • پلاودیتش تۆمارکردنی گۆکردنی پلاودیتش [زبان/Language]
 • بوجکوری تۆمارکردنی گۆکردنی بوجکوری [زبان/Language]
 • اينوپياك تۆمارکردنی گۆکردنی اينوپياك [زبان/Language]
 • اينوكتيتوت تۆمارکردنی گۆکردنی اينوكتيتوت [زبان/Language]
 • اوندو تۆمارکردنی گۆکردنی اوندو [زبان/Language]
 • ايلوكو تۆمارکردنی گۆکردنی ايلوكو [زبان/Language]
 • اوجيب وا تۆمارکردنی گۆکردنی اوجيب وا [زبان/Language]
 • اندزوانی تۆمارکردنی گۆکردنی اندزوانی [زبان/Language]
 • اندونگا تۆمارکردنی گۆکردنی اندونگا [زبان/Language]
 • انگازیجایی تۆمارکردنی گۆکردنی انگازیجایی [زبان/Language]
 • اندبل شمالی تۆمارکردنی گۆکردنی اندبل شمالی [زبان/Language]
 • اراپهو تۆمارکردنی گۆکردنی اراپهو [زبان/Language]
 • آمازیغی مرکزی تۆمارکردنی گۆکردنی آمازیغی مرکزی [زبان/Language]
 • آلئوت تۆمارکردنی گۆکردنی آلئوت [زبان/Language]
 • آلگونکویانی تۆمارکردنی گۆکردنی آلگونکویانی [زبان/Language]
 • آروانایان تۆمارکردنی گۆکردنی آروانایان [زبان/Language]
 • آبازا تۆمارکردنی گۆکردنی آبازا [زبان/Language]
 • آديگان تۆمارکردنی گۆکردنی آديگان [زبان/Language]