زمان:

فارسی

[پارسی]

گەڕانەوە بۆ فارسی

630 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • خفک کردن تۆمارکردنی گۆکردنی خفک کردن
 • رهتام تۆمارکردنی گۆکردنی رهتام
 • Younan Nowzaradan تۆمارکردنی گۆکردنی Younan Nowzaradan
 • ویلیم تۆمارکردنی گۆکردنی ویلیم
 • منخارا تۆمارکردنی گۆکردنی منخارا
 • برنابا تۆمارکردنی گۆکردنی برنابا
 • مونیل تۆمارکردنی گۆکردنی مونیل
 • برنجاذید تۆمارکردنی گۆکردنی برنجاذید
 • زیاچه تۆمارکردنی گۆکردنی زیاچه
 • خدوخال تۆمارکردنی گۆکردنی خدوخال [features]
 • دہراتا تۆمارکردنی گۆکردنی دہراتا [دہراتا, repeat]
 • لوردوز تۆمارکردنی گۆکردنی لوردوز [معلولیت]
 • ابوت تۆمارکردنی گۆکردنی ابوت
 • تولم تۆمارکردنی گۆکردنی تولم [نام دو محله است در خطه گیلان]
 • هررو تۆمارکردنی گۆکردنی هررو [زبان/Language]
 • ناهواتی تۆمارکردنی گۆکردنی ناهواتی [زبان/Language]
 • ميكمك تۆمارکردنی گۆکردنی ميكمك [زبان/Language]
 • مينفرانكيش تۆمارکردنی گۆکردنی مينفرانكيش [زبان/Language]
 • میتی تۆمارکردنی گۆکردنی میتی [زبان/Language]
 • مكشا تۆمارکردنی گۆکردنی مكشا [زبان/Language]
 • مگاحی تۆمارکردنی گۆکردنی مگاحی [زبان/Language]
 • موهاوک تۆمارکردنی گۆکردنی موهاوک [زبان/Language]
 • موهیلی تۆمارکردنی گۆکردنی موهیلی [زبان/Language]
 • مايا يوكاتك تۆمارکردنی گۆکردنی مايا يوكاتك [زبان/Language]
 • مراتی تۆمارکردنی گۆکردنی مراتی [زبان/Language]
 • مسکلیروو-چیریکاوا تۆمارکردنی گۆکردنی مسکلیروو-چیریکاوا [زبان/Language]
 • مائوری جزیری کوک تۆمارکردنی گۆکردنی مائوری جزیری کوک [زبان/Language]
 • ماسباتنيو تۆمارکردنی گۆکردنی ماسباتنيو [زبان/Language]
 • لونگاندا تۆمارکردنی گۆکردنی لونگاندا [زبان/Language]
 • ليمبورگيش تۆمارکردنی گۆکردنی ليمبورگيش [زبان/Language]