زمان:

دانمارکی

[da]

گەڕانەوە بۆ دانمارکی

هاوپۆل: German names

ڕاستاندنی German names گۆکردنەکان

 • abacus گۆکردنی abacus
 • bien گۆکردنی bien
 • Birger گۆکردنی Birger
 • birk گۆکردنی birk
 • bold گۆکردنی bold
 • bonde گۆکردنی bonde
 • Borger گۆکردنی Borger
 • brede گۆکردنی brede
 • briller گۆکردنی briller
 • broder گۆکردنی broder
 • brok گۆکردنی brok
 • bruger گۆکردنی bruger
 • brumme گۆکردنی brumme
 • budt گۆکردنی budt
 • bunke گۆکردنی bunke
 • Clausen گۆکردنی Clausen
 • danne گۆکردنی danne
 • deller گۆکردنی deller
 • dier گۆکردنی dier
 • eller گۆکردنی eller
 • flaske گۆکردنی flaske
 • fuglsang گۆکردنی fuglsang
 • gade گۆکردنی gade
 • ganske گۆکردنی ganske
 • Gartner گۆکردنی Gartner
 • Gasser گۆکردنی Gasser
 • glade گۆکردنی glade
 • grave گۆکردنی grave
 • guder گۆکردنی guder
 • hage گۆکردنی hage
 • Haller گۆکردنی Haller
 • Heinemeier گۆکردنی Heinemeier
 • Hellige گۆکردنی Hellige
 • Helmer گۆکردنی Helmer
 • helt گۆکردنی helt
 • Herre گۆکردنی Herre
 • Hild گۆکردنی Hild
 • hingst گۆکردنی hingst
 • hoppe گۆکردنی hoppe
 • huse گۆکردنی huse
 • Jensen گۆکردنی Jensen
 • kage گۆکردنی kage
 • kamp گۆکردنی kamp
 • kanter گۆکردنی kanter
 • kaster گۆکردنی kaster
 • Klamt گۆکردنی Klamt
 • klump گۆکردنی klump
 • korte گۆکردنی korte
 • Koster گۆکردنی Koster
 • Krammer گۆکردنی Krammer
 • lege گۆکردنی lege
 • leve گۆکردنی leve
 • lilje گۆکردنی lilje
 • loge گۆکردنی loge
 • lommen گۆکردنی lommen
 • luge گۆکردنی luge
 • Lutter گۆکردنی Lutter
 • mand گۆکردنی mand
 • maron گۆکردنی maron
 • Marte گۆکردنی Marte
 • mente گۆکردنی mente
 • Michelsen گۆکردنی Michelsen
 • mier گۆکردنی mier
 • minde گۆکردنی minde
 • mor گۆکردنی mor
 • mors گۆکردنی mors
 • munding گۆکردنی munding
 • munk گۆکردنی munk
 • otte گۆکردنی otte
 • pander گۆکردنی pander
 • Rachel گۆکردنی Rachel
 • Randers گۆکردنی Randers
 • ridder گۆکردنی ridder
 • rosin گۆکردنی rosin
 • Schillings گۆکردنی Schillings
 • seer گۆکردنی seer
 • send گۆکردنی send
 • sober گۆکردنی sober
 • spies گۆکردنی spies
 • stammer گۆکردنی stammer
 • stede گۆکردنی stede
 • stege گۆکردنی stege
 • stump گۆکردنی stump
 • Suhr گۆکردنی Suhr
 • teske گۆکردنی teske
 • trampe گۆکردنی trampe
 • venter گۆکردنی venter
 • visse گۆکردنی visse
 • zappe گۆکردنی zappe
 • zinck گۆکردنی zinck