زمان:

چرۆکی

[Tsalagi]

گەڕانەوە بۆ چرۆکی

162 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • ᎤᏪᏥ تۆمارکردنی گۆکردنی ᎤᏪᏥ
 • ᏒᎯᏰᏱ تۆمارکردنی گۆکردنی ᏒᎯᏰᏱ
 • ᎧᎹᎹ تۆمارکردنی گۆکردنی ᎧᎹᎹ
 • ᎤᏅᏗᎦᏚᏅ تۆمارکردنی گۆکردنی ᎤᏅᏗᎦᏚᏅ
 • ᏔᏯ تۆمارکردنی گۆکردنی ᏔᏯ
 • ᏥᏃᏍᎦ تۆمارکردنی گۆکردنی ᏥᏃᏍᎦ
 • ᎦᏚᎲ تۆمارکردنی گۆکردنی ᎦᏚᎲ
 • ᏥᏍᏆ تۆمارکردنی گۆکردنی ᏥᏍᏆ
 • ᏥᏳ تۆمارکردنی گۆکردنی ᏥᏳ
 • ᎠᏰᎸ تۆمارکردنی گۆکردنی ᎠᏰᎸ
 • ᎪᏪᎵ تۆمارکردنی گۆکردنی ᎪᏪᎵ
 • ᎦᏚ تۆمارکردنی گۆکردنی ᎦᏚ
 • ᎦᎾᏝᎢ تۆمارکردنی گۆکردنی ᎦᎾᏝᎢ
 • ᏦᏑᏓᎵ تۆمارکردنی گۆکردنی ᏦᏑᏓᎵ
 • ᏒᎦᏔ تۆمارکردنی گۆکردنی ᏒᎦᏔ
 • ᎧᏃᎨᏂ تۆمارکردنی گۆکردنی ᎧᏃᎨᏂ
 • ᎠᎭᏄᎳᎱ تۆمارکردنی گۆکردنی ᎠᎭᏄᎳᎱ
 • ᎠᏥᏍᏔ تۆمارکردنی گۆکردنی ᎠᏥᏍᏔ
 • ᏩᏚᎵᏏ تۆمارکردنی گۆکردنی ᏩᏚᎵᏏ
 • ᎩᎦ تۆمارکردنی گۆکردنی ᎩᎦ
 • ᏌᎪᏂᎨ تۆمارکردنی گۆکردنی ᏌᎪᏂᎨ
 • tsiskagili تۆمارکردنی گۆکردنی tsiskagili
 • ᏥᏍᎧᎩᎵ تۆمارکردنی گۆکردنی ᏥᏍᎧᎩᎵ
 • nvnadaulatsvyi تۆمارکردنی گۆکردنی nvnadaulatsvyi
 • waga تۆمارکردنی گۆکردنی waga [cow]
 • dosa تۆمارکردنی گۆکردنی dosa [mosquito, aversion]
 • Gugu تۆمارکردنی گۆکردنی Gugu [artistas tv, bottle, tick]
 • ᏗᏂᎳᏫᎩ تۆمارکردنی گۆکردنی ᏗᏂᎳᏫᎩ
 • Amicalola تۆمارکردنی گۆکردنی Amicalola
 • Ada-Hi تۆمارکردنی گۆکردنی Ada-Hi