زمان:

چرۆکی

[Tsalagi]

گەڕانەوە بۆ چرۆکی

162 وشەگەلی گۆ نەکراو.

 • udoque تۆمارکردنی گۆکردنی udoque
 • dotsi تۆمارکردنی گۆکردنی dotsi
 • ottaray تۆمارکردنی گۆکردنی ottaray
 • walelu تۆمارکردنی گۆکردنی walelu
 • wahuhu تۆمارکردنی گۆکردنی wahuhu
 • wanteska تۆمارکردنی گۆکردنی wanteska
 • dalonigei تۆمارکردنی گۆکردنی dalonigei
 • tiaroga تۆمارکردنی گۆکردنی tiaroga
 • ticoa تۆمارکردنی گۆکردنی ticoa
 • atagahi تۆمارکردنی گۆکردنی atagahi
 • utsonati تۆمارکردنی گۆکردنی utsonati
 • Ꮳ تۆمارکردنی گۆکردنی
 • nantahala تۆمارکردنی گۆکردنی nantahala
 • Osda sunalei تۆمارکردنی گۆکردنی Osda sunalei
 • 'ᏏᏲ تۆمارکردنی گۆکردنی 'ᏏᏲ
 • awenasa تۆمارکردنی گۆکردنی awenasa
 • nahleehe تۆمارکردنی گۆکردنی nahleehe [Native American, Two Spirit, Navajo Language?, Cherokee Language?]
 • gihili تۆمارکردنی گۆکردنی gihili
 • ulanawa تۆمارکردنی گۆکردنی ulanawa [cherokee word for turtle]
 • adique تۆمارکردنی گۆکردنی adique
 • dudun'leksun'yi تۆمارکردنی گۆکردنی dudun'leksun'yi
 • aho تۆمارکردنی گۆکردنی aho [boca, Aho, Line, cord lashing: to breathe, breath]
 • chloeta تۆمارکردنی گۆکردنی chloeta
 • ᎣᏏᏲ تۆمارکردنی گۆکردنی ᎣᏏᏲ
 • ᎠᏲ تۆمارکردنی گۆکردنی ᎠᏲ
 • Ꮭ تۆمارکردنی گۆکردنی
 • ᎥᏍᎩᎩ تۆمارکردنی گۆکردنی ᎥᏍᎩᎩ
 • Tsalagihi Ayeli تۆمارکردنی گۆکردنی Tsalagihi Ayeli
 • apisi تۆمارکردنی گۆکردنی apisi
 • Gv-No-He-Nv تۆمارکردنی گۆکردنی Gv-No-He-Nv [drink]