زمان: دیملی [Zazaki]

گەڕانەوە بۆ دیملی

 • Q گۆکردنی Q
 • manga گۆکردنی manga
 • zebra گۆکردنی zebra
 • ser گۆکردنی ser
 • new گۆکردنی new
 • tam گۆکردنی tam
 • do گۆکردنی do
 • can گۆکردنی can
 • bar گۆکردنی bar
 • boy گۆکردنی boy
 • ma گۆکردنی ma
 • here گۆکردنی here
 • Vila گۆکردنی Vila
 • key گۆکردنی key
 • name گۆکردنی name
 • la گۆکردنی la
 • telefon گۆکردنی telefon
 • tol گۆکردنی tol
 • ana گۆکردنی ana
 • se گۆکردنی se
 • her گۆکردنی her
 • bin گۆکردنی bin
 • dame گۆکردنی dame
 • ban گۆکردنی ban
 • hare گۆکردنی hare
 • pot گۆکردنی pot
 • ça گۆکردنی ça
 • bajar گۆکردنی bajar
 • laser گۆکردنی laser
 • mor گۆکردنی mor
 • gan گۆکردنی gan
 • pes گۆکردنی pes
 • né گۆکردنی
 • bira گۆکردنی bira
 • rind گۆکردنی rind
 • derya گۆکردنی derya
 • Kobe گۆکردنی Kobe
 • text گۆکردنی text
 • di گۆکردنی di
 • wet گۆکردنی wet
 • sole گۆکردنی sole
 • çay گۆکردنی çay
 • mere گۆکردنی mere
 • wer گۆکردنی wer
 • roze گۆکردنی roze
 • game گۆکردنی game
 • hire گۆکردنی hire
 • mela گۆکردنی mela
 • Ercan گۆکردنی Ercan
 • dire گۆکردنی dire
 • yew گۆکردنی yew
 • rey گۆکردنی rey
 • ra گۆکردنی ra
 • Xela گۆکردنی Xela
 • hak گۆکردنی hak
 • lew گۆکردنی lew
 • defter گۆکردنی defter
 • pax گۆکردنی pax
 • xam گۆکردنی xam
 • hakim گۆکردنی hakim
 • doman گۆکردنی doman
 • belek گۆکردنی belek
 • cade گۆکردنی cade
 • xalo گۆکردنی xalo
 • bext گۆکردنی bext
 • Sewa sıma xêr bo گۆکردنی Sewa sıma xêr bo
 • wes u war be گۆکردنی wes u war be
 • çeng گۆکردنی çeng
 • amade گۆکردنی amade
 • verva گۆکردنی verva
 • Ciwan گۆکردنی Ciwan
 • Xizir گۆکردنی Xizir
 • ewro گۆکردنی ewro
 • warway گۆکردنی warway
 • dîwan گۆکردنی dîwan
 • kerdene گۆکردنی kerdene
 • sifir گۆکردنی sifir
 • zehmetî گۆکردنی zehmetî
 • payîz گۆکردنی payîz
 • didan گۆکردنی didan
 • heywan گۆکردنی heywan
 • zehmet گۆکردنی zehmet
 • kaye گۆکردنی kaye
 • darî گۆکردنی darî
 • wisar گۆکردنی wisar
 • çir گۆکردنی çir
 • derd گۆکردنی derd
 • sîpe گۆکردنی sîpe
 • arayî گۆکردنی arayî
 • yere گۆکردنی yere