زمان: چینی ماندارین [汉语]

گەڕانەوە بۆ چینی ماندارین

 • 自行车 گۆکردنی 自行车
 • 床 گۆکردنی
 • 多少銭 گۆکردنی 多少銭
 • 几 گۆکردنی
 • 西 گۆکردنی 西
 • 古筝 گۆکردنی 古筝
 • 白色 گۆکردنی 白色
 • 紫色 گۆکردنی 紫色
 • 3 گۆکردنی 3
 • 儿子 گۆکردنی 儿子
 • 飞机 گۆکردنی 飞机
 • 能 گۆکردنی
 • 幹你娘 گۆکردنی 幹你娘
 • 星期日 گۆکردنی 星期日
 • 来 گۆکردنی
 • 爱情 گۆکردنی 爱情
 • 真 گۆکردنی
 • 自 گۆکردنی
 • 旅行 گۆکردنی 旅行
 • 猪 گۆکردنی
 • 城市 گۆکردنی 城市
 • 时间 گۆکردنی 时间
 • 李 گۆکردنی
 • 多 گۆکردنی
 • 星期 گۆکردنی 星期
 • 哪 گۆکردنی
 • 高兴 گۆکردنی 高兴
 • 她 گۆکردنی
 • 当然 گۆکردنی 当然
 • 所以 گۆکردنی 所以
 • 火车 گۆکردنی 火车
 • 张 گۆکردنی
 • 红色 گۆکردنی 红色
 • 他们 گۆکردنی 他们
 • 魅族 گۆکردنی 魅族
 • 衣服 گۆکردنی 衣服
 • 因为 گۆکردنی 因为
 • 得 گۆکردنی
 • 问题 گۆکردنی 问题
 • 小姐 گۆکردنی 小姐
 • 到 گۆکردنی
 • 晚上 گۆکردنی 晚上
 • 做 گۆکردنی
 • 早上 گۆکردنی 早上
 • 要 گۆکردنی
 • 次 گۆکردنی
 • 荔枝 گۆکردنی 荔枝
 • 梅赛德斯 奔驰 گۆکردنی 梅赛德斯 奔驰
 • 加拿大 گۆکردنی 加拿大
 • 今年 گۆکردنی 今年
 • 女人 گۆکردنی 女人
 • 林 گۆکردنی
 • 文化 گۆکردنی 文化
 • 喝 گۆکردنی
 • 你们 گۆکردنی 你们
 • 回家 گۆکردنی 回家
 • 印度 گۆکردنی 印度
 • 草泥马 گۆکردنی 草泥马
 • 明天见 گۆکردنی 明天见
 • 还 گۆکردنی
 • 2 گۆکردنی 2
 • 医生 گۆکردنی 医生
 • 幹 گۆکردنی
 • 出租车 گۆکردنی 出租车
 • 生 گۆکردنی
 • 愛 گۆکردنی
 • 科学 گۆکردنی 科学
 • 超棒的 گۆکردنی 超棒的
 • 最近 گۆکردنی 最近
 • 欢迎 گۆکردنی 欢迎
 • 用 گۆکردنی
 • 星 گۆکردنی
 • 听 گۆکردنی
 • 从 گۆکردنی
 • 容易 گۆکردنی 容易
 • 土 گۆکردنی
 • 全 گۆکردنی
 • 新疆 گۆکردنی 新疆
 • 恭喜发财 گۆکردنی 恭喜发财
 • 结婚 گۆکردنی 结婚
 • 千 گۆکردنی
 • 地震 گۆکردنی 地震
 • 可能 گۆکردنی 可能
 • 最 گۆکردنی
 • 演员 گۆکردنی 演员
 • 动物 گۆکردنی 动物
 • 一直 گۆکردنی 一直
 • 研究 گۆکردنی 研究
 • 燕京啤酒 گۆکردنی 燕京啤酒
 • 蛋糕 گۆکردنی 蛋糕