زمان: چینی ماندارین [汉语]

گەڕانەوە بۆ چینی ماندارین

 • 咳嗽 گۆکردنی 咳嗽
 • 青 گۆکردنی
 • 成 گۆکردنی
 • 半 گۆکردنی
 • 要求 گۆکردنی 要求
 • 19 گۆکردنی 19
 • 和平 گۆکردنی 和平
 • 上野 گۆکردنی 上野
 • 大学生 گۆکردنی 大学生
 • 埃及 گۆکردنی 埃及
 • 天使 گۆکردنی 天使
 • 它 گۆکردنی
 • 万 گۆکردنی
 • 信 گۆکردنی
 • 仍然 گۆکردنی 仍然
 • 再 گۆکردنی
 • 身体 گۆکردنی 身体
 • C++ گۆکردنی C++
 • 期待 گۆکردنی 期待
 • 不经一事,不长一智 گۆکردنی 不经一事,不长一智
 • 家具 گۆکردنی 家具
 • 鼎泰豐 گۆکردنی 鼎泰豐
 • 鸡 گۆکردنی
 • 一定 گۆکردنی 一定
 • 玫瑰 گۆکردنی 玫瑰
 • 宇宙 گۆکردنی 宇宙
 • 自然 گۆکردنی 自然
 • 纪梵希 گۆکردنی 纪梵希
 • 老婆 گۆکردنی 老婆
 • 70 گۆکردنی 70
 • 贵 گۆکردنی
 • 嘉義 گۆکردنی 嘉義
 • 大夫 گۆکردنی 大夫
 • 沙发 گۆکردنی 沙发
 • 臺灣 گۆکردنی 臺灣
 • 速度 گۆکردنی 速度
 • 忙 گۆکردنی
 • 屌 گۆکردنی
 • 意大利 گۆکردنی 意大利
 • 五十 گۆکردنی 五十
 • 老公 گۆکردنی 老公
 • 死亡 گۆکردنی 死亡
 • 山东 گۆکردنی 山东
 • 胸 گۆکردنی
 • 找 گۆکردنی
 • 筷子 گۆکردنی 筷子
 • 汤 گۆکردنی
 • 词典 گۆکردنی 词典
 • 抹茶 گۆکردنی 抹茶
 • 宾馆 گۆکردنی 宾馆
 • 路 گۆکردنی
 • 部分 گۆکردنی 部分
 • 福州 گۆکردنی 福州
 • 跳舞 گۆکردنی 跳舞
 • 六月 گۆکردنی 六月
 • 邓小平 گۆکردنی 邓小平
 • 作家 گۆکردنی 作家
 • 簸箕 گۆکردنی 簸箕
 • 冰箱 گۆکردنی 冰箱
 • 夜 گۆکردنی
 • 秋季 گۆکردنی 秋季
 • 可愛 گۆکردنی 可愛
 • 植物 گۆکردنی 植物
 • 年轻 گۆکردنی 年轻
 • 注意 گۆکردنی 注意
 • 平安 گۆکردنی 平安
 • 政府 گۆکردنی 政府
 • 鬼島 گۆکردنی 鬼島
 • 理解 گۆکردنی 理解
 • 吳 گۆکردنی
 • 宇 گۆکردنی
 • 这些 گۆکردنی 这些
 • 血液 گۆکردنی 血液
 • 作者 گۆکردنی 作者
 • 体育 گۆکردنی 体育
 • 七月 گۆکردنی 七月
 • 散步 گۆکردنی 散步
 • 回鍋肉 گۆکردنی 回鍋肉
 • 第一 گۆکردنی 第一
 • 上网 گۆکردنی 上网
 • 6 گۆکردنی 6
 • 告诉 گۆکردنی 告诉
 • 得瑟 گۆکردنی 得瑟
 • 但是 گۆکردنی 但是
 • 上班 گۆکردنی 上班
 • Jia Zhang-ke گۆکردنی Jia Zhang-ke
 • 張 گۆکردنی
 • 错 گۆکردنی
 • 性交 گۆکردنی 性交
 • 旧 گۆکردنی