زمان: چینی ماندارین [汉语]

گەڕانەوە بۆ چینی ماندارین

 • 中国 گۆکردنی 中国
 • 你好 گۆکردنی 你好
 • 日本 گۆکردنی 日本
 • 我 گۆکردنی
 • 再见 گۆکردنی 再见
 • 我愛你 گۆکردنی 我愛你
 • 谢谢 گۆکردنی 谢谢
 • 北京 گۆکردنی 北京
 • 您好 گۆکردنی 您好
 • 人 گۆکردنی
 • 水 گۆکردنی
 • 日 گۆکردنی
 • 对不起 گۆکردنی 对不起
 • 一 گۆکردنی
 • 二 گۆکردنی
 • 香港 گۆکردنی 香港
 • 生日快樂 گۆکردنی 生日快樂
 • 小米 گۆکردنی 小米
 • 你 گۆکردنی
 • 习近平 گۆکردنی 习近平
 • 是 گۆکردنی
 • 学生 گۆکردنی 学生
 • 上海 گۆکردنی 上海
 • 先生 گۆکردنی 先生
 • 饕餮 گۆکردنی 饕餮
 • 五 گۆکردنی
 • 九 گۆکردنی
 • 六 گۆکردنی
 • 中文 گۆکردنی 中文
 • 猫 گۆکردنی
 • 四 گۆکردنی
 • 新年快乐 گۆکردنی 新年快乐
 • 朋友 گۆکردنی 朋友
 • 去 گۆکردنی
 • 学校 گۆکردنی 学校
 • 十 گۆکردنی
 • 七 گۆکردنی
 • 月 گۆکردنی
 • 三 گۆکردنی
 • 什么 گۆکردنی 什么
 • 吃 گۆکردنی
 • 台灣 گۆکردنی 台灣
 • 台北 گۆکردنی 台北
 • 雪 گۆکردنی
 • 狗 گۆکردنی
 • 电影 گۆکردنی 电影
 • 八 گۆکردنی
 • 杭州(Hangzhou) گۆکردنی 杭州(Hangzhou)
 • 台湾 گۆکردنی 台湾
 • 白 گۆکردنی
 • 好 گۆکردنی
 • 漂亮 گۆکردنی 漂亮
 • 爸爸 گۆکردنی 爸爸
 • 晚安 گۆکردنی 晚安
 • 漫画 گۆکردنی 漫画
 • 美国 گۆکردنی 美国
 • 老师 گۆکردنی 老师
 • 大 گۆکردنی
 • 的 گۆکردنی
 • 女 گۆکردنی
 • 汉语 گۆکردنی 汉语
 • 加油 گۆکردنی 加油
 • 餃子 گۆکردنی 餃子
 • 茶 گۆکردنی
 • 屁股 گۆکردنی 屁股
 • 再見 گۆکردنی 再見
 • 小 گۆکردنی
 • 可口可乐 گۆکردنی 可口可乐
 • 早安 گۆکردنی 早安
 • 哥哥 گۆکردنی 哥哥
 • 我们 گۆکردنی 我们
 • 姐姐 گۆکردنی 姐姐
 • 日本人 گۆکردنی 日本人
 • 月亮 گۆکردنی 月亮
 • 警察 گۆکردنی 警察
 • 妈妈 گۆکردنی 妈妈
 • 吃饭 گۆکردنی 吃饭
 • 今天 گۆکردنی 今天
 • 中国人 گۆکردنی 中国人
 • 他 گۆکردنی
 • 学习 گۆکردنی 学习
 • 垃圾 گۆکردنی 垃圾
 • 家 گۆکردنی
 • 起床 گۆکردنی 起床
 • 肉 گۆکردنی
 • 九份 گۆکردنی 九份
 • 成都 گۆکردنی 成都
 • 法国 گۆکردنی 法国
 • 四川 گۆکردنی 四川
 • 喜欢 گۆکردنی 喜欢