زمان: کانتۆنیایی [粵文]

گەڕانەوە بۆ کانتۆنیایی

 • 西班牙 گۆکردنی 西班牙
 • 弟弟 گۆکردنی 弟弟
 • 發 گۆکردنی
 • 管 گۆکردنی
 • 地下鉄 گۆکردنی 地下鉄
 • 別 گۆکردنی
 • 邱 گۆکردنی
 • 手机 گۆکردنی 手机
 • 喆 گۆکردنی
 • 廣東 گۆکردنی 廣東
 • 鉛筆 گۆکردنی 鉛筆
 • 毛 گۆکردنی
 • 鮑魚 گۆکردنی 鮑魚
 • 天氣 گۆکردنی 天氣
 • 開 گۆکردنی
 • 傍晚 گۆکردنی 傍晚
 • 没问题 گۆکردنی 没问题
 • 錢 گۆکردنی
 • 頸 گۆکردنی
 • 象 گۆکردنی
 • 匈牙利 گۆکردنی 匈牙利
 • 旅行社 گۆکردنی 旅行社
 • 伏 گۆکردنی
 • 將 گۆکردنی
 • 广东话 گۆکردنی 广东话
 • 站 گۆکردنی
 • 社會學 گۆکردنی 社會學
 • 粤 گۆکردنی
 • 肏 گۆکردنی
 • 隻 گۆکردنی
 • 次 گۆکردنی
 • 當 گۆکردنی
 • 克 گۆکردنی
 • 妹妹 گۆکردنی 妹妹
 • 冇 گۆکردنی
 • 馄饨 گۆکردنی 馄饨
 • 爱情 گۆکردنی 爱情
 • 身 گۆکردنی
 • 油麻地 گۆکردنی 油麻地
 • 解 گۆکردنی
 • 森林 گۆکردنی 森林
 • 政 گۆکردنی
 • 歐洲 گۆکردنی 歐洲
 • 技術 گۆکردنی 技術
 • 區 گۆکردنی
 • 政治 گۆکردنی 政治
 • 歡迎 گۆکردنی 歡迎
 • 猴子 گۆکردنی 猴子
 • 蟹 گۆکردنی
 • 彥 گۆکردنی
 • 万 گۆکردنی
 • 唔 گۆکردنی
 • 是不是 گۆکردنی 是不是
 • 品 گۆکردنی
 • 中環 گۆکردنی 中環
 • 鍾意 گۆکردنی 鍾意
 • 清 گۆکردنی
 • 玻璃 گۆکردنی 玻璃
 • 英國 گۆکردنی 英國
 • 今 گۆکردنی
 • 神 گۆکردنی
 • 家庭 گۆکردنی 家庭
 • 十五 گۆکردنی 十五
 • 昨天 گۆکردنی 昨天
 • 牙 گۆکردنی
 • 大丈夫 گۆکردنی 大丈夫
 • 信息 گۆکردنی 信息
 • 乾杯 گۆکردنی 乾杯
 • 重庆 گۆکردنی 重庆
 • 半 گۆکردنی
 • 夏天 گۆکردنی 夏天
 • 教授 گۆکردنی 教授
 • 花生 گۆکردنی 花生
 • 吉 گۆکردنی
 • 即使 گۆکردنی 即使
 • 火車 گۆکردنی 火車
 • 汽水 گۆکردنی 汽水
 • 瞿 گۆکردنی
 • 除夕 گۆکردنی 除夕
 • 喝 گۆکردنی
 • 桃 گۆکردنی
 • 头发 گۆکردنی 头发
 • 筆記本 گۆکردنی 筆記本
 • 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 گۆکردنی 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
 • 邵 گۆکردنی
 • 伍 گۆکردنی
 • 球 گۆکردنی
 • 肇慶 گۆکردنی 肇慶
 • 谦虚 گۆکردنی 谦虚
 • 才 گۆکردنی