زمان: یەیی [Shiyɛyi]

گەڕانەوە بۆ یەیی

 • ha گۆکردنی ha
 • mau گۆکردنی mau
 • qa گۆکردنی qa
 • aka گۆکردنی aka
 • ku گۆکردنی ku
 • mu گۆکردنی mu
 • shi گۆکردنی shi
 • ka گۆکردنی ka
 • Zana گۆکردنی Zana
 • mati گۆکردنی mati
 • ini گۆکردنی ini
 • mwene گۆکردنی mwene
 • yani گۆکردنی yani
 • moku گۆکردنی moku
 • ati گۆکردنی ati
 • yuvu گۆکردنی yuvu
 • Kure گۆکردنی Kure
 • nanga گۆکردنی nanga
 • uncu گۆکردنی uncu
 • mono گۆکردنی mono
 • zi گۆکردنی zi
 • papu گۆکردنی papu
 • shaka گۆکردنی shaka
 • Sha گۆکردنی Sha
 • Ndi گۆکردنی Ndi
 • muti گۆکردنی muti
 • mawe گۆکردنی mawe
 • koku گۆکردنی koku
 • ngini گۆکردنی ngini
 • zitjhatjha گۆکردنی zitjhatjha
 • iyani گۆکردنی iyani
 • mapiya گۆکردنی mapiya
 • tuvundja wuchiki گۆکردنی tuvundja wuchiki
 • iqaaywa گۆکردنی iqaaywa
 • mayiwa گۆکردنی mayiwa
 • waqa گۆکردنی waqa
 • anee گۆکردنی anee
 • iyaaya گۆکردنی iyaaya
 • nqhwaa گۆکردنی nqhwaa
 • shitjhatjha گۆکردنی shitjhatjha
 • wuvundja wuyiri گۆکردنی wuvundja wuyiri
 • nda گۆکردنی nda
 • zigxaaho گۆکردنی zigxaaho
 • lda گۆکردنی lda
 • muqa گۆکردنی muqa
 • tuncene گۆکردنی tuncene
 • kancene گۆکردنی kancene
 • waa گۆکردنی waa
 • makumi گۆکردنی makumi
 • zildimalda گۆکردنی zildimalda
 • ldikumi گۆکردنی ldikumi
 • teenda گۆکردنی teenda
 • kachiki گۆکردنی kachiki
 • shikya گۆکردنی shikya
 • ku qhu گۆکردنی ku qhu
 • zire گۆکردنی zire
 • ukwezi گۆکردنی ukwezi
 • Indji گۆکردنی Indji
 • shangana گۆکردنی shangana
 • waanga گۆکردنی waanga
 • ldake گۆکردنی ldake
 • wukukutu گۆکردنی wukukutu
 • wanyana گۆکردنی wanyana
 • wubi گۆکردنی wubi
 • muqhu ku گۆکردنی muqhu ku
 • rusuku گۆکردنی rusuku
 • akyare گۆکردنی akyare
 • muchiki گۆکردنی muchiki
 • ikure گۆکردنی ikure
 • shisuu گۆکردنی shisuu
 • muncene گۆکردنی muncene
 • mupundi گۆکردنی mupundi
 • wuyiri گۆکردنی wuyiri
 • ndataa گۆکردنی ndataa
 • yinaa گۆکردنی yinaa
 • ashano گۆکردنی ashano
 • pa qhu گۆکردنی pa qhu
 • shichiki گۆکردنی shichiki
 • ldire گۆکردنی ldire
 • ndati گۆکردنی ndati
 • yizire گۆکردنی yizire
 • ayiri گۆکردنی ayiri
 • zinii گۆکردنی zinii
 • zaana گۆکردنی zaana
 • ldima گۆکردنی ldima
 • amanga گۆکردنی amanga
 • inchiki گۆکردنی inchiki
 • ingini گۆکردنی ingini
 • zisuu گۆکردنی zisuu
 • tjinii گۆکردنی tjinii