زمان: چینی ووو [吳语]

گەڕانەوە بۆ چینی ووو

 • 你好 گۆکردنی 你好
 • 日本 گۆکردنی 日本
 • 中国 گۆکردنی 中国
 • 上海 گۆکردنی 上海
 • 我 گۆکردنی
 • 北京 گۆکردنی 北京
 • Huawei گۆکردنی Huawei
 • 中华人民共和国 گۆکردنی 中华人民共和国
 • 人 گۆکردنی
 • 你 گۆکردنی
 • 漫画 گۆکردنی 漫画
 • 四 گۆکردنی
 • xiaomi گۆکردنی xiaomi
 • 习近平 گۆکردنی 习近平
 • 香港 گۆکردنی 香港
 • 吃饭 گۆکردنی 吃饭
 • 一 گۆکردنی
 • 谢谢 گۆکردنی 谢谢
 • 茶 گۆکردنی
 • 学校 گۆکردنی 学校
 • 杭州 گۆکردنی 杭州
 • 日 گۆکردنی
 • 台灣 گۆکردنی 台灣
 • 二 گۆکردنی
 • 朋友 گۆکردنی 朋友
 • 垃圾 گۆکردنی 垃圾
 • 先生 گۆکردنی 先生
 • 杭州(Hangzhou) گۆکردنی 杭州(Hangzhou)
 • 肉 گۆکردنی
 • Shanghai گۆکردنی Shanghai
 • 台湾 گۆکردنی 台湾
 • 日本人 گۆکردنی 日本人
 • 学生 گۆکردنی 学生
 • 中華民國 گۆکردنی 中華民國
 • 習近平 گۆکردنی 習近平
 • 是 گۆکردنی
 • 謝謝 گۆکردنی 謝謝
 • 水 گۆکردنی
 • 世界 گۆکردنی 世界
 • 我们 گۆکردنی 我们
 • 姐姐 گۆکردنی 姐姐
 • 南京 گۆکردنی 南京
 • 五 گۆکردنی
 • 東京 گۆکردنی 東京
 • 我喜欢你 گۆکردنی 我喜欢你
 • Thomas گۆکردنی Thomas
 • 生活 گۆکردنی 生活
 • 美国 گۆکردنی 美国
 • 深圳 گۆکردنی 深圳
 • 中文 گۆکردنی 中文
 • 浙江 گۆکردنی 浙江
 • 九 گۆکردنی
 • 对不起 گۆکردنی 对不起
 • 新年快乐 گۆکردنی 新年快乐
 • 雪 گۆکردنی
 • 吃 گۆکردنی
 • 蔣介石 گۆکردنی 蔣介石
 • 1 گۆکردنی 1
 • 蘇州 گۆکردنی 蘇州
 • 龘 گۆکردنی
 • 餃子 گۆکردنی 餃子
 • 猫 گۆکردنی
 • 麻婆豆腐 گۆکردنی 麻婆豆腐
 • 鱼 گۆکردنی
 • one گۆکردنی one
 • 十 گۆکردنی
 • 月亮 گۆکردنی 月亮
 • 女 گۆکردنی
 • 六 گۆکردنی
 • 今日 گۆکردنی 今日
 • yoghurt گۆکردنی yoghurt
 • 再見 گۆکردنی 再見
 • 披萨饼 گۆکردنی 披萨饼
 • 西瓜 گۆکردنی 西瓜
 • 苏州 گۆکردنی 苏州
 • 好 گۆکردنی
 • 台北 گۆکردنی 台北
 • 徐 گۆکردنی
 • 屄 گۆکردنی
 • 粥 گۆکردنی
 • 哥哥 گۆکردنی 哥哥
 • 王 گۆکردنی
 • 对 گۆکردنی
 • 三 گۆکردنی
 • 2 گۆکردنی 2
 • 江泽民 گۆکردنی 江泽民
 • 外婆 گۆکردنی 外婆
 • 睡觉 گۆکردنی 睡觉
 • 金 گۆکردنی
 • 花 گۆکردنی