زمان: وەنیزی [Vèneto]

گەڕانەوە بۆ وەنیزی

 • casa گۆکردنی casa
 • pasta گۆکردنی pasta
 • macaron گۆکردنی macaron
 • merda گۆکردنی merda
 • Australia گۆکردنی Australia
 • 1 گۆکردنی 1
 • Canada گۆکردنی Canada
 • Amor گۆکردنی Amor
 • ciao گۆکردنی ciao
 • no گۆکردنی no
 • gato گۆکردنی gato
 • de گۆکردنی de
 • Albania گۆکردنی Albania
 • 10 گۆکردنی 10
 • doge گۆکردنی doge
 • 19 گۆکردنی 19
 • Argentina گۆکردنی Argentina
 • can گۆکردنی can
 • rata گۆکردنی rata
 • Asia گۆکردنی Asia
 • professor گۆکردنی professor
 • 2 گۆکردنی 2
 • funghi گۆکردنی funghi
 • Leon گۆکردنی Leon
 • Barbados گۆکردنی Barbados
 • Rebecca گۆکردنی Rebecca
 • 13 گۆکردنی 13
 • 4 گۆکردنی 4
 • animal گۆکردنی animal
 • vaca گۆکردنی vaca
 • 8 گۆکردنی 8
 • Cuba گۆکردنی Cuba
 • JavaScript گۆکردنی JavaScript
 • Afghanistan گۆکردنی Afghanistan
 • question گۆکردنی question
 • 6 گۆکردنی 6
 • rosa گۆکردنی rosa
 • pin گۆکردنی pin
 • 3 گۆکردنی 3
 • 14 گۆکردنی 14
 • Papa گۆکردنی Papa
 • prima گۆکردنی prima
 • Botswana گۆکردنی Botswana
 • 7 گۆکردنی 7
 • Buddha گۆکردنی Buddha
 • se گۆکردنی se
 • Belize گۆکردنی Belize
 • 15 گۆکردنی 15
 • uno گۆکردنی uno
 • 5 گۆکردنی 5
 • par گۆکردنی par
 • 20 گۆکردنی 20
 • Bangladesh گۆکردنی Bangladesh
 • seren گۆکردنی seren
 • Bulgaria گۆکردنی Bulgaria
 • 11 گۆکردنی 11
 • dormir گۆکردنی dormir
 • Mestre گۆکردنی Mestre
 • tigre گۆکردنی tigre
 • zero گۆکردنی zero
 • fin گۆکردنی fin
 • vin گۆکردنی vin
 • verde گۆکردنی verde
 • Romeo گۆکردنی Romeo
 • 18 گۆکردنی 18
 • FIFA گۆکردنی FIFA
 • xe گۆکردنی xe
 • Burkina Faso گۆکردنی Burkina Faso
 • so گۆکردنی so
 • El Salvador گۆکردنی El Salvador
 • presidente گۆکردنی presidente
 • aqua گۆکردنی aqua
 • Padova گۆکردنی Padova
 • morte گۆکردنی morte
 • anca گۆکردنی anca
 • rio گۆکردنی rio
 • Eritrea گۆکردنی Eritrea
 • bosco گۆکردنی bosco
 • porta گۆکردنی porta
 • man گۆکردنی man
 • dio porco! گۆکردنی dio porco!
 • pan گۆکردنی pan
 • figa گۆکردنی figa
 • viajar گۆکردنی viajar
 • cantar گۆکردنی cantar
 • Mira گۆکردنی Mira
 • tango گۆکردنی tango
 • só گۆکردنی
 • centro گۆکردنی centro
 • partir گۆکردنی partir