زمان: تورکی [Türkçe]

گەڕانەوە بۆ تورکی

 • künefe گۆکردنی künefe
 • B گۆکردنی B
 • Amazon گۆکردنی Amazon
 • Alzheimer گۆکردنی Alzheimer
 • mart گۆکردنی mart
 • 40 گۆکردنی 40
 • tren گۆکردنی tren
 • van گۆکردنی van
 • Z گۆکردنی Z
 • Özcan گۆکردنی Özcan
 • Eylül گۆکردنی Eylül
 • bal گۆکردنی bal
 • ana گۆکردنی ana
 • Sara گۆکردنی Sara
 • bilgisayar گۆکردنی bilgisayar
 • masa گۆکردنی masa
 • Adolf Hitler گۆکردنی Adolf Hitler
 • para گۆکردنی para
 • dürüm گۆکردنی dürüm
 • Stockholm گۆکردنی Stockholm
 • am گۆکردنی am
 • atlas گۆکردنی atlas
 • kırmızı گۆکردنی kırmızı
 • uğur گۆکردنی uğur
 • genç گۆکردنی genç
 • Güneş گۆکردنی Güneş
 • Albert Einstein گۆکردنی Albert Einstein
 • rakı گۆکردنی rakı
 • efendim گۆکردنی efendim
 • kol گۆکردنی kol
 • ama گۆکردنی ama
 • erdoğan گۆکردنی erdoğan
 • falafel گۆکردنی falafel
 • aile گۆکردنی aile
 • sure گۆکردنی sure
 • dağ گۆکردنی dağ
 • kar گۆکردنی kar
 • 7 گۆکردنی 7
 • iPhone گۆکردنی iPhone
 • Kadıköy گۆکردنی Kadıköy
 • Adidas گۆکردنی Adidas
 • atom گۆکردنی atom
 • 2018 گۆکردنی 2018
 • süt گۆکردنی süt
 • soğuk گۆکردنی soğuk
 • ece گۆکردنی ece
 • deniz گۆکردنی deniz
 • data گۆکردنی data
 • Mustafa گۆکردنی Mustafa
 • binaenaleyh گۆکردنی binaenaleyh
 • Öykü گۆکردنی Öykü
 • havaalanı گۆکردنی havaalanı
 • ş گۆکردنی ş
 • Bot گۆکردنی Bot
 • ayran گۆکردنی ayran
 • banka گۆکردنی banka
 • üç گۆکردنی üç
 • beş گۆکردنی beş
 • cihan گۆکردنی cihan
 • Ay گۆکردنی Ay
 • film گۆکردنی film
 • aslan گۆکردنی aslan
 • kadın گۆکردنی kadın
 • Ömer گۆکردنی Ömer
 • yarak گۆکردنی yarak
 • nehir گۆکردنی nehir
 • Saat گۆکردنی Saat
 • de گۆکردنی de
 • Arda Turan گۆکردنی Arda Turan
 • dil گۆکردنی dil
 • Oğuzhan گۆکردنی Oğuzhan
 • Murat گۆکردنی Murat
 • beyaz گۆکردنی beyaz
 • pınar گۆکردنی pınar
 • Malta گۆکردنی Malta
 • no گۆکردنی no
 • 31 گۆکردنی 31
 • dört گۆکردنی dört
 • cezve گۆکردنی cezve
 • kara گۆکردنی kara
 • Ayşegül گۆکردنی Ayşegül
 • otobüs گۆکردنی otobüs
 • bey گۆکردنی bey
 • Cengiz گۆکردنی Cengiz
 • Amsterdam گۆکردنی Amsterdam
 • April گۆکردنی April
 • sola گۆکردنی sola
 • ceylan گۆکردنی ceylan
 • Büşra گۆکردنی Büşra
 • avukat گۆکردنی avukat