زمان: تورکی [Türkçe]

گەڕانەوە بۆ تورکی

 • künefe گۆکردنی künefe
 • un گۆکردنی un
 • milkshake گۆکردنی milkshake
 • her گۆکردنی her
 • Türk گۆکردنی Türk
 • bin گۆکردنی bin
 • genç گۆکردنی genç
 • tren گۆکردنی tren
 • Alan گۆکردنی Alan
 • Amazon گۆکردنی Amazon
 • ad گۆکردنی ad
 • cihan گۆکردنی cihan
 • ana گۆکردنی ana
 • Z گۆکردنی Z
 • mart گۆکردنی mart
 • Renault گۆکردنی Renault
 • am گۆکردنی am
 • Albert Einstein گۆکردنی Albert Einstein
 • para گۆکردنی para
 • efendim گۆکردنی efendim
 • Pamukkale گۆکردنی Pamukkale
 • B گۆکردنی B
 • ama گۆکردنی ama
 • havaalanı گۆکردنی havaalanı
 • bal گۆکردنی bal
 • Adolf Hitler گۆکردنی Adolf Hitler
 • aile گۆکردنی aile
 • masa گۆکردنی masa
 • H گۆکردنی H
 • kırmızı گۆکردنی kırmızı
 • Sara گۆکردنی Sara
 • süt گۆکردنی süt
 • bilgisayar گۆکردنی bilgisayar
 • Stockholm گۆکردنی Stockholm
 • Murat گۆکردنی Murat
 • ş گۆکردنی ş
 • binaenaleyh گۆکردنی binaenaleyh
 • Büşra گۆکردنی Büşra
 • sure گۆکردنی sure
 • iPhone گۆکردنی iPhone
 • Saat گۆکردنی Saat
 • falafel گۆکردنی falafel
 • kol گۆکردنی kol
 • Adidas گۆکردنی Adidas
 • Güneş گۆکردنی Güneş
 • çiçek گۆکردنی çiçek
 • ceylan گۆکردنی ceylan
 • 7 گۆکردنی 7
 • kar گۆکردنی kar
 • dağ گۆکردنی dağ
 • Fatih گۆکردنی Fatih
 • Che Guevara گۆکردنی Che Guevara
 • Cansu گۆکردنی Cansu
 • atlas گۆکردنی atlas
 • erdoğan گۆکردنی erdoğan
 • pembe گۆکردنی pembe
 • Kadıköy گۆکردنی Kadıköy
 • kadın گۆکردنی kadın
 • Aylin گۆکردنی Aylin
 • Taksim گۆکردنی Taksim
 • film گۆکردنی film
 • Öykü گۆکردنی Öykü
 • otobüs گۆکردنی otobüs
 • atom گۆکردنی atom
 • dil گۆکردنی dil
 • Yağız گۆکردنی Yağız
 • Marmaris گۆکردنی Marmaris
 • avukat گۆکردنی avukat
 • data گۆکردنی data
 • Bot گۆکردنی Bot
 • nehir گۆکردنی nehir
 • ayran گۆکردنی ayran
 • 2018 گۆکردنی 2018
 • beş گۆکردنی beş
 • bey گۆکردنی bey
 • banka گۆکردنی banka
 • Ömer گۆکردنی Ömer
 • Fazıl Say گۆکردنی Fazıl Say
 • Ay گۆکردنی Ay
 • üç گۆکردنی üç
 • Mali گۆکردنی Mali
 • yarak گۆکردنی yarak
 • pınar گۆکردنی pınar
 • aslan گۆکردنی aslan
 • Mustafa گۆکردنی Mustafa
 • Malta گۆکردنی Malta
 • bulgur گۆکردنی bulgur
 • Oğuzhan گۆکردنی Oğuzhan
 • beyaz گۆکردنی beyaz
 • erkek گۆکردنی erkek